Doktora Programı Ders İçerikleri

Güz Dönemi

11006009 Sınıflama Sistemleri (3 Kredi-Seçmeli)

Classification Systems

Prof. Dr. Doğan Atılgan

Sınıflama kavram ve yöntemleri ile ilgili araştırmaların ele alınması, Çağdaş sınıflama sistemlerinin karşılaştırılması, Ülkemiz Bilgi merkezlerinde kullanılan farklı sınıflama sistemlerinin özelliklerini araştırılarak avantaj ve dezavantajlarının ortaya konması, Aynı sınıflama sistemini kullanan iki farklı bilgi merkezinde sınıflamada uyumun araştırılması, Bilgi merkezi türü ve koleksiyonuna göre sistem önerisi.

Bologna Bilgi Formu 

11006011 Kurumsal Bilgi Yönetimi (3 Kredi-Seçmeli)

Knowledge Management in Organizations

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Kurumsal bilgi yönetimi ve sistemleri hakkında bilgi verilerek kurumlarda bilgi yönetim sistemi oluşturma ve uygulamaya konuları işlenmektedir.

Bologna Bilgi Formu 

11006013 Bilgi Erişim Modelleri ve İnternette Bilgi Erişim (3 Kredi-Seçmeli)

Information Retrieval Models and Information Retrieval at Internet

Prof. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan

Bilgi erişim süreci ve bilgi erişim sistemlerinin içeriği, sorgulama süreci ve aşamaları, bilgi erişim sürecinin değerlendirilmesi, kesin isabet ve erişim isabeti, bilgi erişim modelleri; olasılık modeli, Boolean mantığı, vektör uzayı modeli, istatistiksel ağırlıklandırma ve bilgi erişim sistemi türü olarak Internet’te bilgi erişim sürecinin niteliğini, ulusal ve evrensel örnekler ile değerlendirme konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Bologna Bilgi Formu  

11006027 Thesaurus ve Otomatik Dizinleme (3 Kredi-Seçmeli)

Thesaurus and Automatic Indexing

Prof. Dr. Özlem Bayram

Literatürde bilgi erişim için yapılandırılmış bir dilin kullanımı giderek önem kazanmaktadır. Dersin kapsamında, doğal ve kontrollü dil kullanımı için geliştirilecek linguistik yaklaşım ve özellikle thesaurus sistemin uygulamalı olarak oluşturulması ve kullanılmasına yönelik metodoloji çalışılacaktır.

Bologna Bilgi Formu  

11006097 Özel Arşivler (3 Kredi-Seçmeli)

Private Archives

Prof. Dr. Fatih Rukancı

Özel arşivlerin tanımlanması, tespiti, düzenlenmesi ve kamu arşivleriyle olan ilişkileri ilgili literatürden araştırılarak özel arşivlerin bilimsel ve kültürel önemi tartışılmaktadır.

Bologna Bilgi Formu

11006101 Kartografik, Filatelik ve Nümizmatik Materyalin Organizasyonu (3 Kredi-Seçmeli)

Organization of Carthographical, Philatelic and Numismatic Materials

Doç. Dr. Hakan Anameriç

Kartografik, filatelik ve nümizmatik materyalin milli kütüphanelerdeki durumu, Kartografik, filatelik ve nümizmatik materyalin organizasyonunda uygulanan sınıflama ve niteleme yöntemleri, Kartografik, filatelik ve nümizmatik materyalin niteleme alanlarına yönelik belirlemeler, Kartografik, filatelik ve nümizmatik materyalin kataloglama kurallarına göre değerlendirilmesi, Kartografik, filatelik ve nümizmatik materyalde elektronik kataloglamaya geçiş, Kartografik, filatelik ve nümizmatik materyalin hizmete sunulması ve kullanım alanları.

Bologna Bilgi Formu 

11006103 Elektronik Belgelerde Telif Hakları (3 Kredi-Seçmeli)

Copyright of E-document

Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu

Elektronik belgeler (tanımlar ve ortaya çıkışları), elektronik bilgilere erişim ve bilgi edinme özgürlüğü, elektronik bilgi kaynakları ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, IFLA kütüphanelerin elektronik bilgi kaynaklarını kullanımı bildirisi, telif hakları ve elektronik bilgiler, ulusal ve uluslararası telif hakkı yasaları ve politikalar, telif haklarının yönetimi.

Bologna Bilgi Formu 

11006105 Enformetri and Webometri (3 Kredi-Seçmeli)

Informetrics and Webometrics

Prof. Dr. Özlem Bayram

Bilimsel bilginin üretim sürecinde fiziksel ve elektronik bilgi kaynaklarının birbirleri ile ilişkilerinin tanımlanmasını, bilgi merkezlerinin ve web ortamının verimliliğinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek enformetrik tekniklerin öğretilmesini amaçlamaktadır.

Seminerler

Özel Kullanıcı Gruplarına Yönelik Bilgi Hizmetleri (3 Kredi-Seçmeli)

Library and Information Services for Special Groups of Users

Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu

Özel kullanıcı gruplarının (engelliler, mahkûmlar, yaşlılar vb.) bilgi gereksinimlerini karşılamada kütüphane/bilgi merkezlerinin rolü. Çeşitli ülkelerden seçilen örneklerle, Türkiye’deki durumun derme, personel, hizmet vb. açılardan karşılaştırılması.

Bilgi Yönetimi ve Bulut Bilişim Uygulamaları (3 Kredi-Seçmeli)

Information Services and Cloud Computing Implementations

Prof. Dr. Özlem Bayram

Bulut bilişim modelleri ve teknik özellikleri konusunda temel bilgileri ve bu konudaki gelişmeleri, girişimleri derleyerek mevcut örneklerin bilgi hizmetleri açısından yararlılık ve sınırlılıklarını tespit eden bir çalışma yapılması beklenir.

Karşılaştırmalı Kütüphanecilik (3 Kredi-Seçmeli)

Comparative Librarianship

Prof. Dr. Sacit Arslantekin

Karşılaştırmalı kütüphaneciliğin temel ilkeleri, karşılaştırma kriterleri, bölgeler, ülkeler ve kurumlar bağlamında uygulanması.

Bütünleşik Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi Tasarımı (3 Kredi-Seçmeli)

Design of Integrated Enterprise Knowledge Management Systems

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Kurumsal bilgi yönetim sistemi tasarımı ve boyutları ile konuya ilişkin yaklaşımlar ele alınmakta olup, bir kurumda bilgi yönetim sisteminin bütünleştirilmesi ve uygulama sürecini içermektedir.


Bahar Dönemi

11006008 Kütüphane Mimarisi (3 Kredi-Seçmeli)

Library Architecture

Prof. Dr. Sacit Arslantekin

Kütüphane binaları verilmekte olan hizmetler ve yapılmakta olan işlemleri etkileyen önemli bir etkendir. Doğal olarak kütüphane uzmanları bu binaların yapımında adı geçenler arasında olmak zorundadır. Kütüphane uzmanlarının bir kütüphane binasının yapılandırılmasında ve yeniden organizasyonunda nelere dikkat etmeleri gerektiği, fonksiyon şemalarının ve ihtiyaç programlarının (Mimari program) nasıl hazırlanması gerektiği bu derste tartışılmakta ve mevcut binalar değerlendirilmektedir.

11006014 Bilgi Terminolojisi (3 Kredi-Seçmeli)

Information Terminology

Prof. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan

Dersin içeriğini, yurtiçi ve yurt dışında bilgi ve/veya enformasyon sektöründe kullanılan terimler, kavramsal içerikleri ve bağlantıları ile hem basılı hem de elektronik ortamda bulunan ilgili terminoloji kaynaklarını (sözlükler, ansiklopediler, thesauruslar) değerlendirme ve mümkün olduğunca yenilerini üretme konuları oluşturmaktadır.

11006024 Elektronik Kataloglamada Tutarlılık (3 Kredi-Seçmeli)

Consistency in Electronic Cataloging

Prof. Dr. Doğan Atılgan

Elektronik kataloglama kavramının öğretilmesi, Elektronik kataloglamada standartlarının incelenmesi, Elektronik Kataloglama programlarınının tanıtılması ve birbirleri ile karşılaştırılması, Elektronik Kataloglama da erişim uçlarının belirlenmesi ile ilgili kavramlar, Elektronik kataloglama verilerinin karşılaştırılarak birbirleri ile karşılaştırılması.

11006028 Arşivlerde Örgütlenme ve Yönetim (3 Kredi-Seçmeli)

Organization and Management in Archives

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Arşiv yönetimi ve sistemleri hakkında bilgi verilerek arşiv yönetim programı oluşturma ve uygulamaya koyma konularını içermektedir.

Bologna Bilgi Formu  

11006032 Kullanıcı Gruplarına Yönelik Özel Bilgi Kaynakları ve Hizmetleri (3 Kredi-Seçmeli)

Special Information Sources and Services for User Groups

Prof. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan

Sektörel düzeyde yurtiçi ve yurtdışında erişilebilir bilgi kaynakları ve hizmetlerini belirleme ve değerlendirme konusu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

11006046 Devletlerin Teşkilat Yapıları ve Bilgi Merkezlerinin Örgütlenmesi (3 Kredi-Seçmeli)

States’ Governmental Structure and Organization of Information Centers

Prof. Dr. Tülay Fenerci

Bilginin üretim-kullanım sürecinde, içerdikleri kaynaklar ve sundukları hizmetlerle kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karşılayan bilgi merkezlerinin özellikle kütüphanelerin, devlet teşkilatı içinde nasıl yapılandırıldıklarını incelemek; söz konusu incelemeyi farklı ülkeler bağlamında ve eğitim, bilim, kültür politikaları ile ilişkilendirerek yapmak; böylelikle anılan politikalar çerçevesinde nasıl bir örgütsel yapılanma izlendiğini ve kurumlararası işbirliği ve koordinasyon ile hizmet alan kesim arasındaki ilişkileri düzenleyen yasaların nitelikli bilgi hizmetlerinin sağlanmasına olan etkilerini ortaya koymaktır.

Bologna Bilgi Formu 

11006052 Elektronik Yayınların Değerlendirilmesi (3 Kredi-Seçmeli)

Evaluation of Electronic Publications

Prof. Dr. Doğan Atılgan

Elektronik yayıncılık ile Basılı yayınlar arasındaki değerlendirme farklılıkları, Türkiyede elektronik yayıncılık konusundaki gelişmelerin değerlendirilmesi, Bilgi Merkezlerinde elektronik yayınların hizmete sunulmasına ilişkin politikalar, Elektronik yayınların değerlendirme kriterleri ve ülkemizdeki durum, Örnek bilgi merkezlerinin elektronik yayınları değerlendirme politikalarının karşılaştırılması.

Bologna Bilgi Formu 

11006056 Kurumsal Metadata (3 Kredi-Seçmeli)

Institutional Metadata

Prof. Dr. Özlem Bayram

Kamu kurum ve kuruluşlarda bilgi ve belge kayıtlarına yönelik metadata standartları, ilgili kuram ve yöntemlerine yönelik çalışmaları içermektedir.

11006060 Engelli Kullanıcıların Bilgiye Erişimi (3 Kredi-Seçmeli)

Access To Information By People With Disabilities

Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu

Engellilik nedir, engel grupları, engellilik nedenleri, engellilerin toplumla bütünleşmesinin önündeki engeller, ABD, AB ve Türkiye’de engellilere yönelik yasal düzenlemeler, engellilerin toplumla bütünleşmesinde iletişim ve bilgiye erişim, erişilebilirlik konusunda yapılan çalışmalar ve geliştirilen öneriler, Türkiye’de engelliler.

Bologna Biilgi Formu 

11006064 Etik Sorunlar (3 Kredi-Seçmeli)

Ethical Problems

Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu

Etik ve ahlak ile ilgili terimler ve kavramları, etiğin toplumsal boyutu ve temel değerleri, meslek bilinci ve meslek sorumluluğu, kütüphanecilik/bilgi ve belge yönetimi etiği ile ilgili temel kavramlar, ilkeler, düşünce özgürlüğü, sansür, telif hakları, bilgi hizmetlerinde etik ilkeler ve karşılaşılan sorunlar.

Bologna Bilgi Formu 

11006050 Yerel Yönetimler ve Bilgi Merkezleri (3 Kredi-Seçmeli)

Local Administrations and Information Systems

Prof. Dr. Özlem Bayram

Halk kütüphanelerinin tarihsel gelişim içinde idari yapılanmalarını inceleyerek yeni yasal yapılanma çerçevesinde örgütsel ve işlevsel konumu irdeleme yetisi ve bilgisi kazandırmayı amaçlar.

11006048 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemleri (3 Kredi-Seçmeli)

Electronic Records Management and Archiving Systems

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Elektronik belge yönetimi ve arşivlemenin boyutları, konuya ilişkin yaklaşımlarla birlikte ele alınmakta olup, bir kurumda elektronik belge yönetimi ve elektronik arşivleme uygulama süreci irdelenmektedir.

Seminerler

11006042 Antik Dönemde Bilim, Eğitim ve Kütüphaneler (3 Kredi-Seçmeli)

Science, Education and Libraries in Ancient

Prof. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan

Antik dönemde bilim ve eğitimin içeriği, özellikleri ve bilginin birey ve toplumla bütünleşmesi bağlamında kütüphanelerin katkısı ve özellikle Anadolu için kütüphane envanter çalışmasının literatür ve uygulamaya dayalı biçimde oluşturulması çabası, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Kültür Politikaları ve Kütüphaneler (3 Kredi-Seçmeli)

Cultural Policies and Libraries

Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu

Ulusal kültür politikaları içinde kütüphane’nin algılanış biçimi, eksik (zayıf) yönler ve öneriler.

Karşılaştırmalı Kütüphanecilik (3 Kredi-Seçmeli)

Comparative Librarianship

Prof. Dr. Sacit Arslantekin

Karşılaştırmalı kütüphaneciliğin temel ilkeleri, karşılaştırma kriterleri, bölgeler, ülkeler ve kurumlar bağlamında uygulanması.

E-Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi Süreç Modellemesi (3 Kredi-Seçmeli)

Electronic Records Management and Archiving Systems Process Modeling

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Elektronik belge yönetimi uygulamalarında kurumsal başarı için izlenmesi gereken süreçler ile geçiş süreci modellemesinin adımları üzerine çalışma yapılmasını içermektedir.

Bulut bilişim ve Bilgi Politikası (3 Kredi-Seçmeli)

Cloud computing and Information Policy

Prof. Dr. Özlem Bayram

Bulut bilisim modellerinin olumlu ve olumsuz yonleri incelenerek, kurum ve kuruluşların bilgi varlıklarını bir bulut modelinde yoneten oykulerin derlenip, kamuda ortak politikalarin gelistirilmesine yonelik çözümlerin çalışılması amaçlanmaktadır.

Bilgi Güvenliği ve Bilgi Mevzuat (3 Kredi-Seçmeli)

Information Security and Information Legislation

Doç. Dr. Hakan Anameriç

Kişi ve kurumların özel / kurumsal bilgi ve bilgi kaynaklarının güvenliği ve bununla ilgili ulusal ve uluslararası hukuk kurallarının karşılaştırılması ve uygulamalı çalışmaların yapılması