1958
1. Hısım, Sevgi. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi.
2. Sertoğlu, Danyal. Ankara Umumi Kütüphanesi.
3. Yargın, Gülsevil. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi.
1959
1. Norman, Nilüfer. 1950-1955 yılları arasında Türkiye’de basılmış çocuk kitaplarının tahlili bibliyografyası.
2. Ataman, Esin. Çocuk edebiyatı ve çocuk eserleri kritik bibliyografyası.
3. Soysal, Özer. İlköğretimde kütüphaneler ve Ankara ilkokullarında kütüphane hizmeti.
1960
1. Sefercioğlu, Necmeddin. Bölge kütüphaneleri ve Nevşehir Vilayetindeki tatbikat konusunda bir araştırma denemesi.
2. Köymen, Günal. Ankara Üniversitesi kütüphanelerinde teknik hizmetlerde işbirliği.
3. Savaş, Nimet. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi.
1961
1. Kendirli, Sevgi. Modern okul kütüphaneleri standartları ve Ankara orta dereceli okul kütüphaneleri.
2. Tokmakçıoğlu, Akın. Kültürel kalkınmamızda halk kütüphaneleri.
3. Tunçsiper, Emel. Türkiye’de 1923’ten sonra halk eğitiminde halk kütüphanelerinin rolü.
 
1962
1. Acar, Lamia. III. Ahmet Kütüphanesi ve Vakfiyesi.
1963
1. Ok, Nejdet. Türkiye’de bibliyografya çalışmaları ve Milli Bibliyografya Enstitüsü.
1964
1. Binark, İsmet. Fatih Devri kitap tezhipleri ve ciltleri.
2. Ayara, Esen İnam. Kalemin tarihi gelişimi.
3. Artukoğlu, Adil. Türkiye’de kütüphanecilik eğitimi.
1965
3.  Arın, Ahter. Litografya (Taş basması).
1966
1.Fesçioğlu, Filiz Imecik. DTCF Kütüphanesi İsmail Saib Sencer ve Raif Yelkenci kitaplan Farsça yazmaları kataloğu.
2. Korul, Günsel. Transkripsiyon ve fişlemede rastlanan kelimelerin lisanlarda anlamları.
3. Alpay, Yakan. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kütüphanelerin bugünü ve ilerisi  için düşünceler.
1967
1. Ulusan, Asuman. Haritaların kataloglanması ve sınıflanması.
2. Üçok, Bengü. Üniversite kütüphaneleri için standartlar.
3. Köksal, Birsen. Halk kütüphanelerinin organizasyonu, sevk ve idaresi.
1968
1. Duman, Hasan. Halk kütüphaneleri için “kitap seçimi ve standartları üzerine bir araştırma.
2. Ercek, Becehat. Ankara bölgesindeki il halk kütüphaneleri ve kitap seçimi faaliyeti.
1969
1. Karadağ, Hasan. Erzurum İl Halk Kütüphanesi.
2. Çakın, İrfan. Tıp kütüphaneleri ve tasnif sistemleri.
3. Öztürk, Saim. İçel-Mersin İl Halk Kütüphanesi üzerine bir araştırma.
1971
2. Alpay, Selma. Nadir eserler ve kütüphanede yerleri.
3. Baydur, İsmet. “Türk Kültürü” tahlili indeksi.
1974
1.Sancar, Tangül. Halk kütüphaneleri planlamasında temel ilkeler.
1975
2. Tuncay, Yurdanur. Süreli yayınların kataloglanması: AAKK ile BEAKK ve KKK’nın karşılaştırılması.
2.  Karakoç, Halime. Türkiye’de sansür ve kütüphaneler.
1976
1. Karaer, İbrahim. Isparta ili halk kütüphaneleri.
2. Kudeki, Veliye. Hamit Zübeyr Koşay ve 50 yıllık Türk kütüphaneciliği.
3. Gültekin, Lütfiye. Halk kütüphanelerinde kitap seçimi.
1977
1. Ünal, Hülya. Kütüphaneler yasası.
2. Türktüzün, F. Mehtap. Çok basımlı eserlerin kataloglanmasında Milli Kütüphane’nin uygulaması.
3. Tutumel, Sema. Kütüphanecilik literatürümüze yansımış yönleri ile üniversite kütüphanelerinin sorunları.
1978
1. Kip, Tarık Nusret. Türkiye’de müzik yayınları (1928-1976): Bibliyografik bir deneme.
2. İleri, Hatice. Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte kütüphanelerinde personel durumu ve değerlendirilmesi.
3. Uyanık, Hasan. Ankara İl Halk Kütüphanesi Merkez Çocuk Bölümü’nde çocuklar üzerinde yapılan bir anket.
1979
1. Acar, Berin. Günümüzde çocuk yazını, türleri ve özellikleri.
2. Akın, M. Ali. 1928 sonrası Türkiye’de yayınevleri ve yayınevi kütüphane ilişkileri.
3. Gür, Hatice. Tıp kütüphaneleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin incelenmesi.
 
1980
1. Özdemir, Nezaket. Yayın türlerine göre değerlendirme ve Türkiye’de tanıtma çalışmaları.
2. Özdenkoç, Canan. Kuramsal ve uygulamalı bilimler süreli yayınlar bibliyografyası.
3. Gündoğdu, Hacer. Kırşehir İl Halk Kütüphanesi üzerine bir araştırma.
 
1981
1. Altınsoy, Muhammed. Aksaray İlçe Halk Kütüphanesi ve şube kütüphaneleri.
2. Telli, Melda. Islahevleri kütüphaneleri.
3. Atılgan, Doğan. Milli Kütüphanemiz üzerine bir araştırma.
 
1982
1. Karataş, Aysen. Ankara Üniversitesi kütüphanelerinde personel sorunu.
2. Akay, Ayşe Dilek. Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi.
3. Uslu, F. Yıldız. Ankara İl Halk Kütüphanesi kullanıcılarına bir anket uygulaması.
 
1983
1. Cesur, Hale. Korunmaya muhtaç çocukların eğitiminde kütüphanenin önemi.
2. Haznedar, L. Lale. Milli Kütüphane’nin kataloglama uygulaması: Çok basımlı eserler üzerine bir araştırma.
3. Kahraman, Ahmet. Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte kütüphanelerinde araç seçimi.
 
1984
1. Subaşıoğlu, Fatoş. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Kütüphanesi.
2. Akakuş, Hümeyra. Süleymaniye Kütüphanesi ve yazma eserler.
3. Barlas, Nevzat. Yüksek yargı organları kütüphaneleri.
 
1985
1. Sevgisunar, Kemal. Kütüphanecilik Bölümleri öğrencilerinin sosyal durumları: Mesleğe yönelişleri ve meslek üzerine düşünceleri.
2. Şavklı, Ayla. Senirkent Halk Kütüphanesi.
3. Tuncel, Aydan. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi.
 
1986
1. Oğuz, Tülay. Ankara İl Halk Kütüphanesi kullanıcısının niteliği üzerine bir araştırma.
2. Özdemirci, Fahrettin. Gazi Üniversitesi Kütüphaneleri ve merkezi sistem.
3. Şahin, Bilal. Türk Kütüphaneciliğine hizmet edenler: H. Fehmi Ethem Karatay (hayatı ve eserleri).
 
1987
1. Gürdal, Oya. Görsel-işitsel materyaller ve üniversite eğitiminde kullanımı, bu alanda kütüphanenin katkısı.
2. Özdil, A. Nesibe. Ankara’da halk kütüphaneleri arasında işbirliği.
3. Kayan, Yusuf. Üniversite kütüphaneleri açısından Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi ve bir anket çalışması.
 
1988
1. Gökkurt, Özlem. Türkiye’de halk kütüphaneleri alanında insangücü planlaması.
2. Aşkın, Ayşe. Eğitici kadroda kütüphane anlayışı.
3. Tokman, A. Gamze. Kütüphanelerde bilgisayar ile ödünç verme ve bir program uygulaması.
 
1989
1.Çakar, Erdoğan. Milli Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü: Dünü ve bugünü.
3. Kılıç, Ülker. Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Merkez Çocuk Bölümü üzerine bir araştırma.
 
1990
1. Akıncı, Nurhan. 1975-1989 yılları arasında Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni’nin içerik analizi.
3. Güner, Süheyla. Ebru sanatı.
 
1991
1. Saltan, Sevinç. Mesleki ve teknik öğretimde okul kütüphanelerinin fonksiyonları ve Ankara’daki ticaret liselerinde bir inceleme.
2. Tuncer, Hilal. Niğde liseleri son sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları.
3. Atıl, Halime. Organize sanayi bölgesinde fabrika kütüphanesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi.
 
1992
1. Doğaner, Aşır. Kütüphanelerde bilgisayar kullanımı ve İngiliz Kültür Heyeti Kütüphanesi.
2. Sırma, Asuman. GAP kapsamına giren illerde halk kütüphanelerinin vermesi gereken hizmetler.
3. Çirmen, Filiz. Milli Kütüphane bilgisayar uygulamasının bibliyografik etkinliklere yansıması.
 
1993
1. Pekol, Fatma. Kütüphanecilik imajını yükseltmede tanıtım faaliyetleri ve kitle iletişimi.
2. Elçi, Dilek. Enformasyon teknolojisinin üniversite kütüphanesine etkileri ve Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi.
2. Avan, Reyhan. Teknoloji ve Arşivler: Yeni araçlar ve gereçler.
3. Kıroğlu, Ali. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün yayınlarının bibliyografyası. (1977-1993).
 
1994
1. Kahraman, Vildan Barış. Üniversite kütüphanelerinde danışma hizmeti.
2. Ülkü, Aygül. Türkiye’de dokümantasyon eğitiminin doğuşu ve bugünkü durum.
3. Keskin, Ömer Ali. Bilgi nedir? Bilgi merkezlerindeki yeri.
 
1996
1. Akkuş, Zehra. Tıp alanında yapılan bilgi tarama hizmeti ve maliyet hesaplamaları.
2. Güvenbaş, Mesut.  Milli Kütüphane arşiv materyalleri.
 
1997
1. Erdoğanlı, Aysun. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi doktora öğrencilerinin kütüphane kullanımı.
2. Pusat, Esra. Uzman sistemler ve kütüphanecilik-enformasyon bilimi.
3. Erdoğmuş, Ebru. Görsel-işitsel materyal açısından TRT Arşivi.
3. Mercikoğlu, Gonca. 1990 yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Kütüphaneler Yönergesi ve Kara Harp Okulu Kütüphanesi hizmetlerinde uygulanışı.
 
1998
1. Bulut, Tülay. İnternet’te güvenlik ve bilgi kontrolü.
2. Solak, Osman Nuri. Kamu kurum ve kuruluşlarının arşiv malzemesinin tespiti ve Devlet Arşivleri’ne intikali.
3. Coşkuner, Meral. Özel ve devlet lise okul kütüphanelerinin karşılaştırılması.
 
1999
1. Çırnal, Bahar Ceyda. CD-ROM’ların gelişimi ve Türkiye’de CD-ROM’lar üzerine bir araştırma.
2. Aksoy, Melike. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kullanıcılarının bilgiye erişimleri üzerine bir araştırma.
3. Gürcan, Esra A. TBMM Kütüphanesi Mikrofilm Bölümü işlem ve hizmetleri.
 
2000
1. Ünnü, Mehmet. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu Projesi.
2. Gençbüyür, Halil İbrahim. Bilgi çağı ile gelen sorunlar.
3. Ermiş, Kemal. Üniversite kütüphanelerinin web sayfaları üzerine bir inceleme.
 
2001
1. Çakmak, Nermin. Süt sektöründe enformasyonun kullanımı üzerine bir araştırma.
2. Kaya, Figen. Bilgi toplumu olma sürecinde okuma alışkanlığının önemi.
3. Gündoğdu, Şenay. Üniversite kütüphaneleri arası işbirliği ve OBES (Ortak Belge Sağlama) Projesi.
 
2002
1. Gedikçi, Ayşe. Bilgi merkezlerinde verimlilik ilkesinin uygulanmasında bilgi merkezi yöneticisinin rolü.
2. Özilhan, Songül. Küreselleşmenin kütüphane/bilgi merkezlerine etkileri.
3. Mutlu, Meral. ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu).
 
2003
1. Çark, Murat. Teknoparklar ve üniversite kütüphaneleri.
2. Çevik, Berna. Elektronik kitap teknolojisi ve uygulamaları.
3. Doğan, Dilek. Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmada etkenler.
2004
1. Doğan, Hakime. Elektronik devlet bağlamında elektronik belgeler ve Elektronik İmza Yasası üzerine bir çalışma.
2. Tokmak, Mehmet. Halk kütüphanesi personelinin bireysel özelliklerinin iş doyumuna etkisi.
3. Kır, İsmail. Elektronik yayıncılığın tarihsel gelişimi ve bilgi yayımındaki rolü.
2005
1. Güngör, Huriye. Görme engellilerin bilgiye erişimi.
2. Oktan, Ayşe. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversite kütüphanelerinde elektronik kaynak kullanımı.
3. Uğur, Azra. Çankırı E tipi cezaevi mahkumlarının kütüphaneden yararlanması üzerine bir araştırma.
2006
1. Sebuktekin, Sibel. İş doyumu üzerine bir araştırma: Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi.
2. Erdoğanaras, Özge. Yazma eserlerde cilt sanatı.
3. Çakmakkaya, İlker. Sinema ve anlam: Anlamsal bir unsur olarak kütüphane.
2007
1. Özdemir, Erkan. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde bilginin stratejik yeri ve önemi.
2. Atan, Mahmut. Wap uygulamalarından bilgiye erişim: Bir model önerisi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi’ndeki Kütüphanecilik Bölümü doktora ve yüksek lisans tezlerinin bibliyografik kimliklerinin Wap ortamına aktarılması.
3. Genç, Ayşe. Okul kütüphaneleri web sayfaları ve web tabanlı bilgi.
2008
1. Yılmaz, Mesut. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi e-kataloğunda erişimi engelleyen kataloglama hataları.
2. Tamer, Berrak. Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde personel yönetimine ilişkin sorunlar: Ankara Üniversitesi örneği.
3. Doğmuş, Aslı. İlköğretimde bilgi okuryazarlığı ve okul kütüphaneleri.
2009
1. Er, Neslihan. Bilgi toplumu ve Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM).
2. Yılmaz, Didem. Türkiye’de folklor arşivi kavramı ve folklor arşivleri.
3. Özel, Merve. Dijitalleştirme süreçlerine teknik ve kavramsal yaklaşım: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü uygulaması üzerine bir değerlendirme.

2010
1. Reis, Kısmet. The Importance and Problems of Opens Access: Example of ANKOS/Turkey.
2. Şeşen, Yasin. Examining Internal and External Environment with SWOT Analysis(futz) for the provision of Strategic Plan of Ankara University, Political Sciences Faculty Library.
3. Tokalı, Uğur. Tıbbi Dokümantasyon ve Hastane Arşivleri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Arşivi Örneği.

2011
1. Çankaya, Derya. Üniversite kütüphaneleri ve teknoparkların ilişkisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi ve ODTÜ Teknokent-METUTech örneği. 
2. Akyüz, Hakan. Sosyal iletişim ağları ve bilgi merkezleri: ABD Kongre Kütüphanesi Facebook örneği.
3. Sarıaltun, Neslihan. Kanıta dayalı tıp ve kanıta dayalı tıp kütüphaneciliği.
 
2012
1. Yılmaz, Müge. Bibliyoterapi ve Bibliyoterapide Kütüphanecilik/ Bilgi Yönetimi.
2. Savaş, Seyfettin. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüne Yönelik Farkındalık: Üniversiteye Hazırlanan Öğrenciler Üzerine Bir İnceleme.
3. Tığ, Burcu. Müzik Kütüphaneleri Dermeleri ve Bibliyografik Niteleme. 
 
2013
* 2013 yılında iki tane ikinci vardır.
2. Güler, Ezgi. Görsel- İşitsel Arşivlerdeki Malzemelerin Dijitalleştirilmesi: TRT Kurumsal Arşiv Örneği.
2. Taş, Hazal. Halk Kütüphanesini Oluşturan Unsurlar Kapsamında Türkiye- Almanya Halk Kütüphanelerinin Karşılaştırılması: Eskişehir İl Halk Kütüphanesi- Münster Stadtbücherei Karşılaştırma Örneği.
3. Çelik, Emre. Cebeci Halk Kütüphanesi Çevresindeki İşletmelerin Kütüphane Hizmetleri Konusundaki Farkındalık Düzeyi: Bir Anket Uygulaması.
 
2014
2. Özdemir, Gamze. Milli Kütüphanede Görme Engellilere Verilen Kütüphane Hizmetleri
3. Fidan, Melahat. Kütüphane Hizmetlerinde Web 2.0 Teknolojilerinden Yansımalar: Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinin Web Sayfalarından Örnekler
 
2015
1. Beygirci, Burak.
 
2016
1. Göllüce, Pınar. 
2. Tekeli, Elif
3. Aydın, Merve
 
2017

1. Çalışkan, Meltem. Türkiye’nin PISA Araştırmasındaki Başarı Durumu ve İlköğretim Öğretim Programları Çerçevesinde Okuma ve Kütüphane Bilgisini Değerlendirme
2. Baran, Gamze. Elektronik Bilgi Kaynakları ve Arşivlenmesi
3. Oruç, Tuğba. Açık Erişim Yayınlar ve Ankara Üniversitesi Yayınlarının Bilimsel Görünürlüğü

2018

1. Kaya, Zeliha. E-ticaretin Bilgi Erişim Açısından Değerlendirilmesi: sahibinden.com Örneği
2. Sağlam, Fevziye. Üniversite Kütüphanelerinde Sosyal Ağların Halkla İlişkiler Bağlamında  Kullanımı: Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Örnekleri
3. Karaoğlan, Fatmanur. Bilgi Merkezlerinde Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması