Prof. Dr. H. Sekine Karakaş


 


Öğrenim Durumu 

1965
T.E.D. Ankara Koleji
 
1969
Lisans
Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü
 
1977
Yüksek Lisans
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Enstitüsü
 
1981
International Graduate School in Librarianship and Information Science
 
1986
Doktora
Gazi Üniversitesi İşletme Yönetimi
 

Görevler
 
1969-1986
Kütüphaneci
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
 
1987-1992
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Ankara Üniversitesi

1988
Öğretim Üyesi
Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü

1995-1996
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
Ankara Üniversitesi D.T.C.F.
 
1996
Doçent Doktor
Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü
 
1996-2002
Arşiv Anabilim Dalı Başkanı
Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü

1997-2001
Dekan Yardımcısı
Ankara Üniversitesi D.T.C.F.

2001-2010
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı
Ankara Üniversitesi D.T.C.F.

2002-
Profesör Doktor
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Ankara Üniversitesi D.T.C.F.

2007-2010
Ankara Üniversitesi D.T.C.F. DekanıProjeler


Türkiye Bilimler Akademisi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Sosyal Bilimler Kütüpahanecilik ve Enformasyon Bilimleri Alan Uzmanlığı.
(Türkiye Bilimler Akademisi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Sosyal Bilimler. (2011). Yay. Haz.: Afet Kutlu, Sevim Yücesan ve Hüseyin İçen.Ankara: TÜBA.)
 

ESERLER


Kitaplar
 
Karakaş, Sekine, Hakan Anameriç ve Fatih Rukancı. (2011). Pullarda İstanbul. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü.

Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü. (2009). Yay. Haz. H.Sekine Karakaş, Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
 
Karakaş, H. .Sekine.  (2001). Türkiye Çocuk Kültürü Bibliyografyası (1928-2000). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü ve Uygulama Merkezi. 
 

 
Çeviri Kitaplar

Rowley, Jennifer. Bilginin Düzenlenmesi: Bilgi Erişime Giriş. Türkçe Basımı Hazırlayan Sekine Karakaş; Çevirenler Sekine Karakaş, Hülya Ünal Can, Aytaç Yıldızeli, Başak Kayıran, Ankara: TKD, Ankara Şubesi, 1996.
 
Bok, Derek. Yüksek Öğrenim .Çevirenler: Mustafa Akbulut ve Sekine Karakaş. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu, 1995.
 
ISBN Milletlerarası Standart Kitap Numaralama Sistemi El Kitabı ve Türkiye'de Uygulanması. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 1987.
 

 
Makale ve Bildiriler
 
 Karakaş, Sekine. (2010). "Bilimsel Bilginin Oluşturulmasında Dil ve Üniversiteler". Türkçenin Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu Ulusal Sempozyumu 1 Nisan 2010 İstanbul içinde (97-117). İstanbul: Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü.
 
Karakaş, Sekine H., Hakan Anameriç ve Fatih Rukancı. (2008). "How Does Money Inform: A Study on Turkish Banknotes National Library of Turkey Example". Library Collections Aqcuisitions and Technical Services. 32 (1-2): 86-91. (ISI, Social Scinces Citation Index'de dizinlenmektedir).
 
Karakaş, Sekine and Doğan Atılgan (2008). "International Federation of Library Association (IFLA)". Bilgiye Erişimin Yeni Yüzü: Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Platformu - The New Face of Information Retrieval: The Ankara University Open Access Platform Quebec, KANADA.
 
Karakaş, Sekine and Fatih Rukancı. (2008). "The Miniature Art in the Manuscripts of the Ottoman Period (XVth-XIXth Centuries)". 30th MELCom International Conference, University of Oxford, Middle East Centre, Oxford, UK. http://www.sant.ox.ac.uk/ext/melcomintl/melconfoxford-papers08.shtml
 
Karakaş, Sekine. (2007). "Bilgi Merkezlerinde Pazarlama ve İletişim". I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, 25-26 Mayıs 2006 İstanbul Bildiriler: The First International Symposium on Information Service: Communication 25-26 May 2006 Proceedings içinde (63-78). İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.  
 
Karakaş, Sekine (2004). "Finlandiya Halk Kütüphaneleri" Türk Kütüphaneciliği, 18 (3): 293-300.
 
Karakaş, Sekine (2003). "IFLA 2003 Konferansı ve Almanya Kütüphaneleri". Türk Kütüphaneciliği, 17 (3): 311-314.
 
Karakaş, Sekine (2002) "Sanal Bilgi Pazarlaması ve Üniversite Kütüphaneleri." Bilgi Teknolojileri Kongresi. 06-07 Mayıs 2002, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, CD-Rom.

Karakaş, Sekine (2001). "Arsivlerde Danışma Hizmeti." 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu: Ulusal Sempozyum Bildirileri, 19-21 Nisan 2001, Hatay, içinde (123-130). Yay. Hazl. Tülay Fenerci, Oya Gürdal. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Türk Kütüphaneciler Derneği.

Karakaş, Sekine (2001). "A New Approach To Handling Manuscripts". OTAM, 12: 143-156.
 
Karakaş, Sekine (2001). "Türk Kütüphaneciliğinde Bir Amerikan Sistemi: Dewey Onlu Tasnif." Bilgi Dünyası, 2 (1): 67-87.
 
Karakaş, Sekine (2001). "Çocuk Kültürü ve Kütüphane. " Türk Kütüphaneciliği, 15 (3): 285-295.
 
Karakaş, Sekine (1999). "Türkiye 'de İlk Kütüphanecilik Bölümü'nün Kuruluşu ve Emily Dean." Türk Kütüphaneciliği, 13 (4): 376-396.
 
Karakaş, Sekine (1999). "Üniversite Kütüphanesinde Bir Pazarlama Aracı Olarak Hizmet Kalitesi Araştırması." Türk Kütüphaneciliği, 13 (3): 207-222.
 
Karakaş, Sekine (1999). "Üniversite Kütüphanesi Kullanıcılarının Beklentileri ve Kullanıcı Tatmini". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 39 (1-2 ): 57-66.
 
Karakaş, Sekine (1998). "Çağdaş Teknolojinin Kütüphaneler ve Bilgi Merkezlerinde Uygulanması". A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 38 (1-2): 445-466.
 
Karakaş, Sekine (1998). "Üniversite Kütüphaneleri Hizmetlerinde Kullanıcıya Dönük Yaklaşım." 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu 22-24 Ekim 1998, Tebliğler, içinde (6-15 ). Edirne: Trakya Üniversitesi.
 
Karakaş, Sekine (1998). “Arşiv-Kütüphanecilik-Dokümantasyon İlişkisi Üzerine". I. Milli Arşiv Şurası (Tebliğler- Tartışmalar) 20-21 Nisan 1998, Ankara içinde (651-660). Ankara: T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
 
Karakaş, Sekine (1998). “Teknolojik Gelişmelerin Işığında Kütüphane Hizmetleri”. Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sempozyumu , Bildiriler 24-26 Nisan 1996 Ankara içinde (99-122) Ankara: Ankara Üniversitesi.
 
Karakaş, Sekine (1998)."Turco-British Relations in the Fields of Librarianship and Archives." The British Council Newsletter, (18): 10.
 
Karakaş, Sekine (1997)."Türk Kütüphaneciliğinde Anglo-Amerikan Etkisi". Türk Kütüphaneciliği, 11 (1): 8-19.
 
Karakaş, Sekine (1996). "Kütüphanelerde Politikaların Geliştirilmesi". Türkiye'de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu, Bildiriler 7 Mart 1996, içinde ( 13-21 ). Yay. Hazl. Doğan Atılgan, Sacit Arslantekin. Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü.

Karakaş, Sekine (1996)."Enformasyon Devrimi Sürecinde Kütüphanecinin Rolü". Türk Kütüphaneciliği, 10 (4): 339-349.

Karakaş, Sekine (1994). "Milli Kütüphanelerde Pazarlama Sistemi". Kütüphanecilikte Bilgi-Belge İşbirliği, Milli Kütüphanelerarası İletişim ve Dünyadaki Teknolojik Gelişmelerin Aktarımında İlkelerin Tespiti Sempozyumu (Bildiriler) 22-25 Eylül 1992, Milli Kütüphane içinde (161-194). Ankara: Milli Kütüphane.

Karakaş, Sekine (1991). "Başarı Değerlendirmesi: Kütüphanelerde ve Enformasyon Merkezlerinde Yeni Bir Yönetim Aracı". Türk Kütüphaneciliği, 5 (4 ): 161-171.
 
Karakaş, Sekine (1991). "Bilim Dalı Olarak Enformasyon". Türk Kütüphaneciliği, 5 (1): 3-8.
 
Karakaş, Sekine (1991). "Yönetim Enformasyon Sistemleri". Kütüphane-Enformasyon-Arşiv Alanında yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildiri Metinleri, 1-4 Ekim 1991, Beyazıt Devlet Kütüphanesi içinde (254-263 ). Yaz. Haz. Hasan S. Keseroğlu. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği, İstanbul Şubesi.

Karakaş, Sekine (1990). "Enformasyon Teknolojisi ve Kütüphaneler". Bilim ve Teknik, 23 (270), 29.

Karakaş, Sekine (1990). "Araştırma Sürecinde Üniversite Kütüphanecisi". Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı, Bildiriler, 30 Kasım-1 Aralık 1989 içinde (61-66 ). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Karakaş, Sekine (1990).  "İşleri Çekici Kılma Stratejileri ve Güdülenme". Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan, içinde (74-89). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 

Çeviri Makaleler
 
Andreen, Sarah Reneker. (2001). "Kütüphaneyi Danışma Masasından Pazarlama: Reklam Aracı Olarak Hizmet Noktaları." Çev.: Sekine Karakaş, Bilgi Dünyası 2 (2): 245-255.
 
Cardwell, Catherine. (2001). "Öğretim Üyeleri: Danışma Kütüphanecileri için Gerekli Bir Kaynak." Türk Kütüphaneciliği 15 (4): 399-406.
 
Karakaş, Sekine (1999). "A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalarını Kataloglama ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi Yaşama Geçiyor". Türk Kütüphaneciliği, 13 (2): 149-150.
 
Neil, M. O.-A. Morris. (1992). “Veri Tabanları ve Uzman Sistemler-Geleceğe Doğru”.Türk Kütüphaneciliği, 6 (1), 43-51.
 
19 Mart 2012 , Pazartesi