Prof. Dr. Doğan AtılganÖğrenim Durumu

1981
Lisans
Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik
 
1987
Y. Lisans
Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik
 
1992
Doktora/S.Yeterlik
Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik
 

Görevler
 
1978-1985
Kütüphaneci
Kültür Bakanlığı. Milli Kütüphane Başkanlığı
 
1985-1992
Ar.Gör.
Dil ve Tarih Coğ. Fakültesi. Ankara Üniversitesi
 
1992-1993
Dr. Ar.Gör.
Dil ve Tarih Coğ. Fakültesi. Ankara Üniversitesi
 
1993-2002
Yar.Doç.
Dil ve Tarih Coğ. Fakültesi. Ankara Üniversitesi
 
2002-2008
Doçent. Dr.
Dil ve Tarih Coğ. Fakültesi. Ankara Üniversitesi
 
Mart 2008-
Profesör Dr.
Dil ve Tarih Coğ. Fakültesi. Ankara Üniversitesi
 

Yönetiminde Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri
 
Güliz Şahin. Avrupa Birliği Halk Kütüphaneleri ve Türkiye. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 
İlknur Ünal. Türkçe Tabanlı Kütüphane Otomasyon sistemlerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 
Bulut, Burcu. Avrupa Birliğine entegrasyonda üniversite kütüphaneleri.  Ankara.Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.2004.
 
Toptaş, Erdal. Uzaktan Eğitim ve Kütüphanecilik Bölümlerinde Uygulanması: A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölümü İçin Bir Model. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.2001.
 
Bayter, Mustafa. Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinde Kataloglama Sorunları ve çözüm öneriler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1998.
 

Yönetiminde Bitirilen Doktora Tezleri
 
Mustafa  Bayter. Web sayfalarının metada açısından değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 

Projelerde Yaptığı Görevler
 
Türkiye Eğitim Araştırmaları Veri tabanı Projesi. Ankara Üniversitesi BAP. Proje Yürütücüsü. 2010.
 
ADK-Açık Ders Kaynakları Projesi DPT destekli proje. Araştırmacı 2009-2011.
 
Ankara Üniversitesi,   Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalarının Bibliyografik Denetimi ve Bilgisayar Ortamına Aktarılması Projesi. Başbakanlık Tanıtma Fonu Başkanlığı Projesi. Proje Yürütücüsü. 2008-2009.
 
Üniversiteler içi Belge Yönetimi ve Arşiv sistemi geliştirme projesi. Proje no: 107K195 Araştırmacı. TÜBİTAK 1001 projesi destekli Ankara Üniversitesi Projesi. 2007-2008.
 
Ankara Üniversitesi Elektronik veri tabanlarının kullanım eğitimi ve verimliğin artırılmasının araştırılması. Proje yürütücüsü. Ankara Üniversitesi. 2006.
 
Ankara Üniversitesi akademik açık arşivinin oluşturulması ve bu arşive elektronik veri tabanlarının katkısının araştırılması. Proje yürütücüsü. Ankara Üniversitesi. 2005.
 
Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veritabanlarının Performans Ölçümü. Proje yürütücüsü.  Ankara Üniversitesi. 2004.
 
Ankara Üniversitesi için elektronik bilgi erişim modeli Proje yürütücüsü. Ankara Üniversitesi. 2003.
 
PULMAN-XT Projesi. Avrupa Topluluğu Komisyonu... Proje Sorumlusu. Haziran 2002-Eylül 2003.
 
Milli Kütüphane Başkanlığı Kaynaklarının Kataloglama ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi. Destekleyen : Kültür Bakanlığı.  Proje Yürütücüsü. 2000.
 
Atatürk Döneminde Yurt dışında Yayınlanmış Eserler Bibliyografyası Projesi. Devlet Planlama Teşkilatı Projesi. Veri Koordinatörü. 1998–2000.
 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yazmalarının Bilgisayar Ortamına Aktarılması Projesi. Başbakanlık Tanıtma Fonu Başkanlığı Projesi. Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Kontrol Grubu Üyesi. 1999-2005.
 
Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetlerinin Rasyonelleştirilmesi projesi.  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Projesi Proje Yürütücüsü. 1995.
 

İdari Görevler
 
Haziran 2009-
Bilgi Hizmetleri Koordinatörlüğü
 
2007-2008
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 
Şubat 2001-Haziran 2009
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 
1997–2001
Kütüphane Sorumluluğu
Ankara Üniversitesi DTCF
 
1996-1997
Bölüm Başkan Yardımcılığı
Ankara Üniversitesi
 
Danışmanlık
 
MEB Eğitimi Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan Türkiye’de Eğitim konusundaki araştırmaların derlenmesi ve internet ortamında hizmete sunulmasına yönelik olarak yürütülen araştırmaya 2000–2003 yılları arasında danışmanlık yaptım.
 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler-Görevler
 
2010-
Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi(ÇOGEM) Danışma Kurulu Üyeliği
 
2010-
Ankara Üniversitesi Dergi Editörler Yönetim Kurulu
 
2009.
Ankara Üniversitesi Atama Yükseltme İlkeleri Komisyonu üyeliği
 
2006–2008.
Dergi ve Yayın Değerlendirme Kurulu Üniversite Yönetim Kurulunun 13256 sayılı kararı ile “Ankara Üniversitesinde Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük Başvurularında Değerlendirilecek Akademik ve İdari Etkinlikler ve Puanlama ilkeleri” nin A)Yayınlar ve Atıflar başlıklı bölümünde yer alan 5. Maddesi çerçevesinde oluşturulan Dergi ve Yayın Değerlendirme Kurulu” üyeliği.
 
2007.
“e yazışma” konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde oluşturulan komisyon üyeliği.
 
2007-
TÜBA Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu Çalışma Grubu Üyesi Ankara Üniversitesi Temsilcisi.
 
2001-
Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin Yazı Değerlendirme Kurulu üyeliği. Dergi: LISA- Library and Information Science Abstract’ ta indekslenmektedir.
 
2010-
Bilgi Dünyası Dergisi'nin Yazı Değerlendirme Kurulu üyeliği. Dergi: LISA- Library and Information Science Abstract’ ta indekslenmektedir.
 
2006-
Belge ve Bilgi Araştırmaları dergisi Yazı Değerlendirme Kurulu üyeliği.
 
1996–2002.
Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanlığı
 
1997-2005.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kütüphanecilik, Arşiv ve Dokümantasyon Alt Kurulu Üyeliği
 
1998–2002.
Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu üyeliği
 

Ödüller
 
A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünün bilime katkı niteliğindeki bitirme tezlerine verdiği Emily Dean ödülü üçüncülüğü.
 

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
 
BBY 201 Bilgininin Organizasyonu / Lisans / 4 kredi
BBY 202 Bilgininin Organizasyonu / Lisans / 4 kredi
BBY302 Sınıflama Sistemleri(DOS) / Lisans / 4 kredi
BBY 422 Süreli Yayınlar / Lisans / 2 kredi
Bibliyografik Kontrol / Y.Lisans / 3 kredi
Türkiye’de yayın Hayatı / Y.Lisans / 3 kredi
Kütüphanelerarası işbirliği ve konsorsiyumlar / Y Lisans / 3 kredi
Sınıflama Sistemleri / Doktora / 3 kredi
Elektronik yayınların değerlendirilmesi / Doktora / 3 Kredi
 

YAYIN LİSTESİ

Kitap
 
Atılgan, Doğan.  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Türkiye’de beşerî bilimlerin inşası  (elli portre). Remzi Demir ile birlikte. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2008.
 
Atılgan Doğan.  Liseler için Kütüphanecilik. 4. baskı. Oya Gürdal ve Fatoş Subaşıoğlu ile birlikte Ankara. MEB 2006.
 
Atılgan, Doğan. Kataloglamada Tutarlılık Açısından Türkiye Bibliyografyası: (1985–1990). Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 1996.
 

SSCI Kapsamındaki Dergilerde Tam metin Makale
 
Atılgan, Doğan.”An evaluation of the second survey on electronic databases usage at Ankara University digital library” Cemal Atakan, Özlem Bayram ve Sacit Arslantekin ile birlikte. ELECTRONIC LIBRARY    26 ( 22008. 249-259.
 
Atılgan, Doğan. “An Evaluation of the use of the Digital libraries at Ankara University, Turkey.” Özlem Bayram ile birlikte JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP 32 (1): 86-93 JAN 2006.
 
Atılgan, Doğan.“Libraries and Librarianship in Turkey”, Mustafa  Akbulut ile birlikte IFLA JOURNAL. 2 (1995) 83-88.
 
Akbulut, Mustafa. Atılgan, Doğan.“Libraries and Librarianship in Turkey”. Farsçaya çeviren Abdollah Najafi. Faslname – Ye ketab. Tahran: National Library of Iran. 1998 116–126.
 

Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanan İngilizce makaleler
 
Atılgan, Doğan. “University Libraries in Turkey” Bibliothek. Forschung und Praxis with Bülent Karasözen.  Jahrgang 32 (2008) Nr. 2.
 
Atılgan, Doğan. “The state of the Art in Cataloguing in Turkey" International Cataloguing and Bibliographic Control. 25, 3 (July-September1996) 49-50.
 
Atılgan, Doğan. “The Contribution of Turkish Library Journals to Future Development of Librarianship in Turkey” Focus-on-International-and-Comparative-Librarianship. 27 (1) 10 May 96, p.18-23.
 

Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanan Türkçe makaleler
 
Atılgan, Doğan “Türkiye’de Açık Erişim ve Bazı Ülkelerle Karşılaştırma ”. Bülent Karasözen ve Burcu Umut Zan ile birlikte. Türk Kütüphaneciliği. 24, 2 (2010) 235-257.
 
Atılgan, Doğan “Elektronik Kaynakların Seçimi ve Değerlendirilmesi”. Yusuf Yalçın ile birlikte. Türk Kütüphaneciliği. 23, 4 (2009) 769-802.
 
Atılgan, Doğan “Bilgi yönetimi kavramı ve gelişimi”  . Türk Kütüphaneciliği. 23, 1 (2009) 201-212.
 
Atılgan, Doğan “Türkçe Kütüphanecilik Dergilerinin Atıf Analizi”  Cemal Atakan ve Burcu Bulut  ile birlikte. Türk Kütüphaneciliği. 22, 4 (2008) 392-413.
 
Atılgan, Doğan “Türkiye’de Üniversite Kütüphanelerinin Tarihi”. Türk Kütüphaneciliği. 22, 4 (2008) 451-458.
 
Atılgan, Doğan “Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri Tabanlarının Kullanım Analizi” Özlem Bayram, Sacit Arslantekin ve Cemal Atakan ile birlikte. Türk Kütüphaneciliği. 20, 4 (2006) 373-389.
 
Atılgan, Doğan “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi” Özlem Bayram ile birlikte, Bilgi Dünyası, 7, (1) 2006.
 
Atılgan Doğan. “Bilimsel yayınlarda üniversitelerin yeri”. Türk Kütüphaneciliği. 19, 1(2005) 97-104.
 
Atılgan Doğan. “Demokratikleşme Sürecinde Halk Kütüphaneleri” Türk Kütüphaneciliği. 17, 4(2003) 381-385.
 
Atılgan, Doğan. “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Bilgi Hizmetleri” Türk Kütüphaneciliği 16, 2 (2002) 155–162.
 
Atılgan Doğan. “Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Yayın Yaşamındaki Yeri” Türk Kütüphaneciliği. 16, 3(2002).
 
Atılgan, Doğan. “Üçüncü Bin Yıla Girerken Kütüphanelerimiz”  Türk Kütüphaneciliği. 12, 1 (1998). 47–53.
 
Atılgan, Doğan. Kütüphanecilikte Son Gelişmeler” Türk Kütüphaneciliği. 12, 2 (1998) 101-103.
 
Atılgan, Doğan. Çiğdem Türkan "A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölümünde Yapılan Doçentlik, Doktora, Master ve Emily Dean Ödülü almış Bitirme Tezlerinin Bibliyografyası"  Türk Kütüphaneciliği. 9, 4 (1995) 435–447.
 
Atılgan, Doğan. “Türkiye’de Kütüphaneciliğin Gelişimi".  Türk Kütüphaneciliği.  9, 1 (1995) 10-20.
 
Atılgan, Doğan. “Education for Librarianship in Turkey”  Türk Kütüphaneciliğ. 9, 3 (1995) 265–267.
 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 
Atılgan, Doğan “Cumhuriyet’in 85. Yılında Yayıncılığımız ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları”  . Cumhuriyet ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 14-16 Mayıs 2008, Ankara. Yayına Hazırlayanlar: Remzi Demir, Doğan Atılgan.Ankara: Ankara Üniversitesi, 2008.
 
Atılgan, Doğan “Açık erişim olgusu ve Ankara Üniversitesi” Balkan Ülkeleri Kütüphaneler arası bilgi-belge yönetimi ve işbirliği sempozyumu Bildirileri. 5-7 Haziran 2008. Burcu Keten ile birlikte. Yayına hazırlayan Ender Bilar, Yaşagül Ekinci. Edirne. Trakya Üniversitesi. 2008.
 
Atılgan, Doğan “An Institutional Repository Initiative and Issues Concerning Metadata” Özlem Bayram ve Sacit Arslantekin ile birlikte.Proceedings of the I.International Conference on multidisciplinary information science and Technologies, InSciT2006 Merida-Spain. October, 25th-28th,2006 içinde editor Vicente P. Guerrero-Bote. Merida: Instito ağabeyerto del Conocimiento, 2006. 1. c. 333-338.
 
Atılgan, Doğan. “İletişim Teknolojileri Çağında Değişen Bilgi Hizmetleri” 1. Uluslararası bilgi hizmetleri sempozyumu: İletişim. 25–26 Mayıs 2006 İstanbul, Bildiriler içinde. Yayına hazırlayanlar Ayşe Üstün, Ümit Konya. İstanbul:  Türk Kütüphaneciler Derneği, 2007.237-246.
 
Atılgan, Doğan. “Kataloglama eğitimindeki yenilikler ve Türkiye’deki durum” Kütüphaneciliğin Destanı uluslararası sempozyumu bildiriler. 21–24 Ekim 2004, Ankara, içinde Ankara: DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004. 211–221.
 
Atılgan, Doğan. “Türkiye’de kütüphanecilik eğitimi ve yeni bin yılda hedefler” Bilginin Serüveni: Dünü,Bugünü, Yarını.. Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 50.yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999. .içinde Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999. 144-163.
 

Uluslararası poster sunumu
 
Atılgan, DoğanThe New Face of Information Retrieval: The Ankara University Open Access Platform”  Sekine Karakas ile birlikte. 74. İFLA Genel Konferansı. Quebec. Kanada.24 Ağustos 2008.
 

Kitap içinde bölüm
 
Atılgan, Doğan. “Türkiye’de kataloglamanın Dünü, Bugünü, Yarını” Prof. Dr. Meral Alpay’ Armağan Editör Hülya Dilek Kayaoğlu. İstanbul. 2007.
 
Atılgan, Doğan. “Ankara Üniversitesi Rektörlüğü” Anadolu’nun 60 Yıllık Bilim ve Kültür Köprüsü Ankara Üniversitesi Tarihçe içinde Ankara: Ankara Üniversitesi, 2006. 13-42.
 
Atılgan, Doğan. “e-Türkiye sürecinde kütüphaneler” Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan içinde. Ankara: TKD, 2005. 101–105.
 
Atılgan. Doğan. “Yeniden Yapılanmaya Doğru Halk Kütüphaneleri” Nail Bayraktar’a Armağan. İçinde. İstanbul, Atatürk Kütüphanesi Müdürlüğü, 2004. 1.C. 18-24.
 
Atılgan, Doğan. “Yazma Eserlerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması ve Hizmete Sunulması: DTCF Kütüphanesi Deneyimi” Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu Armağanı. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001. 155–159.
 
Atılgan, Doğan. “Türkiye’de Yayın Hayatı” 50. Kuruluş Yılında Milli Kütüphaneye Armağan. Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 1999, 149–157.
 
Atılgan, Doğan. “Kütüphanecilik Dergilerinin Mesleğe Katkıları”, Kütüphanecilik bölümünün 25.yılı Armağan Kitabı. Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü,1997. 109–114.
 
Atılgan, Doğan. Fatoş Subaşıoğlu.“Türk Bilim Politikasında Bilgi Bilim ve Teknoloji" Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’a Armağan. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1994. 32–38.
 
Atılgan, Doğan. “Unimarc" Prof.Dr. Osman Ersoy'a Armağan. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1990. 196–203.
 

Yayın Editörlüğü
 
Atılgan, Doğan. Cumhuriyet ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 14-16 Mayıs 2008, Ankara. Remzi Demir ile birlikte. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2008.
 
Atılgan. Doğan. Ankara Üniversitesinin Kuruluşunun 60. yılına Armağan: Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Eğitimi ve Türk Kültür ve Sanatı konusunda seçme makaleler. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2006.
 
Atılgan. Doğan. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Kuruluşunun 50. yılı anısına Armağan. Ankara: Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004.
 
Atılgan, Doğan. Cumhuriyetimizin 80. yılında Üniversitemizin Dünü-Bugünü ve Geleceğe Bakışı. Rektörlerimizin eğitim yılı açış konuşmaları(1946–2004). Ankara: Ankara Üniversitesi, 2003.
 
Atılgan, Doğan.ve diğerleri Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yurt Dışında Yayınlanmış Eserler Bibliyografyası. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2000.
 
Atılgan, Doğan. Kütüphaneciliğimizde 40 yıl. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999.
 
Atılgan, Doğan. Türkiye’de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu, 7 Mart 1996, Perşembe. Bildiriler. Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 1996
 
Atılgan, Doğan. Prof. Dr. İlhan Kum’a Armağan. Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği, 1994.
 
Atılgan, Doğan. Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 40. Yılı. Bildiriler. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1989.
 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
 
Atılgan, Doğan. “Kent İhtisas Kütüphanelerinde Hizmet Anlayışı”. Kent Hafıza Merkezleri Sempozyumu,26-27 Mart 2010. Erciyes Üniversitesi. Bildiriler ve Tartışmalar Kitabı. Ankara. Detay Yayıncılık. 2010. 17-27.
 
Atılgan, Doğan. “Türkiye’de açık arşiv çalışmaları ve Ankara Üniversitesi örneği”. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık I. Ulusal Kurultay Bildirileri. Editör Prof. Dr. Kasım Karakütük.  Ankara: TÜBİTAK, 2006. 33-40.
 
Atılgan, Doğan “Bilginin organizasyonunda ulusal dizinlerin önemi ve atıf sistemi üzerine düşünceler” Sosyal Bilimlerde Süreli yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu 2 Nisan 2005 Ankara. Bildiriler. Ankara Yeni Avrasya yayınları, 2005.
 
Atılgan, Doğan. “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yazmalarının Dijitalleştirilmesi.” 41. Kütüphane Haftası. 30.Mart.2005. Milli Kütüphane Ankara.
 
Atılgan, Doğan “Bilimsel bilgiye erişim önemi ve Türkiye eğitim araştırmaları veri tabanı” Akademik Bilişim 2003, 3-5 Şubat 2003,  Çukurova Üniversitesi, Adana.
 
Atılgan, Doğan “ Elektronik Kütüphanelerin gelişimi ve Ankara Üniversitesinde Elektronik Kütüphane Kullanımı” Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri içinde Ankara: Ankara Üniversitesi, 2002.
 
Atılgan, Doğan.“Üniversite Kütüphanelerinde Teknik Hizmetlerde İşbirliği” 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu Bildirileri, 16-23.   Ekim 1998. Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, 1999.
 
Atılgan, Doğan. “Türkiye Bibliyografyasının Başlangıcından Bugüne Kataloglama ve Sınıflama Açısından Değerlendirilmesi”, 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Milli Kütüphanesi, 64-72.   Haziran 1996.Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 1998.
 
Atılgan, Doğan. “Üniversite Kütüphanelerinin Eğitimdeki Yeri ve DTCF Kütüphanesi”. Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sempozyum Bildiriler. Nisan 1996. Ankara: Ankara Üniversitesi. 1998.
 
Atılgan, Doğan. “Bilgisayarla Kataloglamada Karşılaşılan Sorunlar", Kütüphane-Enformasyon-Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildiri Metinleri. /Yayına Hazırlayan Hasan S. Keseroğlu. 138–144. İstanbul: TKD İstanbul Şubesi, 1991.
 

Ulusal kongre/bilimsel toplantılardaki panellerde panelist olarak yer almak
 
Atılgan, Doğan. “TKD Genel Başkanlar oturumu”. TKD kuruluşunun 60 yılı etkinlikleri. 18 Aralık 2009. Milli Kütüphane. Ankara.
 
Atılgan, Doğan. “Açık erişim olgusu ve üniversite ve araştırma merkezleri için önemi”. 45. Kütüphane Haftası. 01 Nisan 2009. Giresun Üniversitesi. Giresun.
 
Atılgan, Doğan. “   Bilgi erişimde yeni bir yüz:  Yazma eserlere internet üzerinden erişim”  02 Şubat 2009. Akademik Bilişim 2009. Harran Üniversitesi, Urfa.
 
Atılgan, Doğan. “Bilgi Yönetiminin Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi”. Ulusal e-devlet konferansı 4-5 kasım 2008. Ankara.
 
Atılgan, Doğan. “Açık Erişim Olgusu ve Ankara Üniversitesi Açık Erişim platform” Açık Arşivler ve Karşılıklı İşlerlik oturumunda sunulan bildiri. 01 Şubat 2008 Akademik Bilişim 2008. 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 
Atılgan, Doğan. “ Açık ders malzemeleri konsorsiyumu protokoller Ankara Üniversitesi açık ders malzemeleri:AnkADEM”  Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu (UADMK) çalışmaları Açık Oturumunda sunulan bildiri. 31 Ocak 2008 Akademik Bilişim 2008. 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 
Atılgan, Doğan  “Ortaklık Esaslı Bilgi ve Araştırma Merkezleri: Atölye II Kentsel Yenilik(İnovasyon) Sisteminin Bilgi Sistemi Alt Yapısı ve Yeni ÜSİ Modeli” Kayseri Bilgi ve Araştırma Merkezi Sempozyumu, 20-21 Ocak 2007.
 
Atılgan, Doğan  “Ankara Üniversitesi açık arşiv uygulaması” Sacit Arslantekin ve Özlem Bayram ile birlikte. 10 Şubat 2006. Akademik Bilişim 2006 Pamukkale Universitesi. Denizli.
 
Atılgan, Doğan  “Ankara Üniversitesi akademik açık arşivinin oluşturulması ve bu arşive elektronik veri tabanlarının katkısının araştırılması” 10. İnternet Konferansı, 9-11 Aralık 2005, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 
Atılgan, Doğan. Halk Kütüphanelerinin yeniden yapılandırılması. 40. Kütüphane Haftası. 01 Nisan 2004. Milli Kütüphane Ankara.
 
Atılgan, Doğan  “Veri tabanlarının kullanım istatistikleri açısından değerlendirilmesi” Akademik Bilişim 2004, 11-13 şubat 2004 KTÜ. Trabzon.
 
Atılgan, Doğan. “Türkiye’de Sayısal Uçurumu Nasıl Yok Ederiz”. 9. İnternet Haftası. 12 Nisan 2002. Ankara.
 
Atılgan, Doğan “Telif hakları ve kütüphaneler” e-Türkiye sürecinde kütüphaneler 38. kütüphane haftası bildirileri, 25-31 Mart 2002 Ankara. Ankara: TKD, 2002.
 
Atılgan, Doğan “Özlük Hakları” Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri. 180-183. Nisan 2001. Ankara: TKD, 2001.
 
Atılgan, Doğan” Birliğe ne kadar hazırız”.  Forum. Küreselleşme-Avrupa Birliği ve Bilgi Hizmetleri 36. Kütüphane Haftası Bildirileri. 303-307   Nisan 2000. Ankara. TKD Ankara Şubesi. 2000.
 

Uluslararası İndekslerde Taranmayan Dergilerde Türkçe Makale
 
Atılgan, Doğan. “Bilgisayarla Kataloglama Projesi: MARC" Türk Kütüphaneciliği. 5, 2 (1991) 9-13.
 
Atılgan, Doğan. “ Eğitim ve Kütüphane" Türk Kütüphaneciliği. 5, 2 (1991) 69-72.
 
Atılgan, Doğan. “Türkçe Genel Kültür Ansiklopedilerinde Kütüphane, Kütüphaneci ve Kütüphanecilik Maddeleri" Türk Kütüphaneciliği. 3, 2 (1989) 82-89.
 
Atılgan, Doğan. “Kataloglamanın Standartlaşmasında Milli Kütüphanenin Rolü" Türk Kütüphaneciliği. 2, 1 (1988) 42-47.
 
Atılgan, Doğan. “Kataloglamada Standartlaşma" Türk Kütüphaneciliği. 1, 2 (1987) 71-78.
 
Atılgan, Doğan. “Beyin Göçü", Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni. 35, 3 (1986), 27.
 
Atılgan, Doğan. “Milli Kütüphane ve Okuyucu Analizi" Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni. 34, 3 (1985) 127-133.
 

Araştırmaya Dayanmayan yayın
 
Atılgan, Doğan. “49.Yılı Bitirirken” Türk Kütüphaneciliği. 12, 3 (1998) 197–200.
 
Atılgan, Doğan. “Ulusal Yayın Kongreleri” Türk Kütüphaneciliği. 12, 4 (1998) 277–278.
 
Atılgan, Doğan. “Kitaba İlgi” Türk Kütüphaneciliği. 11, 4 (1997) 303–304.
 
Atılgan, Doğan.  “Kütüphanecilik mesleği” Türk Kütüphaneciliği. 11, 1 (1997) 5–7.
 
Atılgan, Doğan. “Kütüphanecilikte Yeni Bir Dönem” Türk Kütüphaneciliği. 11, 3 (1997) 205–207.
 
Atılgan, Doğan. “Okul kütüphanelerinin önemi” Eğitim Sesi. 1, 1 (Mart 1997) 1,5.
 
Atılgan, Doğan. IFLA Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu" Türk Kütüphaneciliği. 7, 4 (1993) 247–250.
 

Rapor
 
Atılgan, Doğan. Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetlerinin Rasyonelleştirilmesi Projesi. Ankara Üniversitesi Projesi: Rapor. Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 1995.
 

Panel Yöneticiliği
 
Atılgan, Doğan.”ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) 9. Yıllık Toplantısı. 24 Nisan 2009 İnönü Üniversitesi Malatya.
 
Atılgan, Doğan.”ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) 8. Yıllık Toplantısı. 26 Nisan 2008 15.00-16.20. Anadolu Üniversitesi Eskişehir.
 
Atılgan, Doğan.”ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) 6. Yıllık Toplantısı. 3 Haziran 2006 Çanakkale.
 
Atılgan, Doğan  “Kütüphanecilik II” 11. İnternet Konferansı, 22 Aralık 2006 Cuma  TOBB ETU Üniversitesi, Ankara.
 
Atılgan, Doğan  “E-Kütüphane-1” 9 Şubat 2006. Akademik Bilişim 2006 Pamukkale Üniversitesi. Denizli.
 
Atılgan, Doğan. Kütüphaneler arası kaynak paylaşımı. 10.00-12.00 41. Kütüphane Haftası.31 Mart 2005. Atılım Üniversitesi. Ankara.
 
Atılgan, Doğan. ÜNAK Oturumu:Toplu Katalog Projesi. 03 Şubat 2005  11.00–12.30. Akademik Bilişim 2005. Gaziantep Üniversitesi. Gaziantep.
 
Atılgan, Doğan. Veri Tabanlarında Performans ölçümü.11 Şubat 2004  16.00–18.00. Akademik Bilişim 2004. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Trabzon.
 
Atılgan, Doğan. Hedef Kitlelerin Demokratikleşmesinde Bilgi belge Merkezleri. 14.00-18.00 .39. Kütüphane Haftası.02 Nisan 2003. Milli Kütüphane Ankara.
 
Atılgan, Doğan. Elektronik tezler ve elektronik tez hizmetleri. 03 Şubat 2003 14.00–15.30.  Akademik Bilişim 2003. Çukurova Üniversitesi. Adana.
 
Atılgan, Doğan. Kütüphane hizmetlerinde işbirliği ve ortaklıklar. 17 Kasım 2002, 11.15-13.15. PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı. Milli Kütüphane-Ankara.
 
Atılgan, Doğan. Çoklu ortam dijital hizmetler ve hizmetlerin uyarlanması. 18 Kasım 2002, 09.00-11.00. PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı. Milli Kütüphane-Ankara.
 

Uluslararası kitaplardaki atıflar
 
Wester, Ursula. Das Bibliothekswesen der Türkei: mit besanderer Berücleichtigung der Berlin: Universitat  Zu Berlin.2004. 
 • Atılgan, Doğan.“Libraries and Librarianship in Turkey”, Mustafa  Akbulut ile birlikte IFLA JOURNAL. 2 (1995) 83-88.
 • Atılgan Doğan. “Demokratikleşme Sürecinde Halk Kütüphaneleri” Türk Kütüphaneciliği. 17, 4(2003) 381-385.
 
Cömert, Fadimana. Dargestellt am Bibliothekswaüesen des lands. Stutgart oktober 2004. 
 • Atılgan, Doğan.“Libraries and Librarianship in Turkey”, Mustafa  Akbulut ile birlikte IFLA JOURNAL. 2 (1995) 83-88.
 • Atılgan, Doğan. “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Bilgi Hizmetleri” Türk Kütüphaneciliği 16, 2 (2002) 155–162.

Uluslararası Dergilerde atıflar 
 
Mesut Yalvac “New Public Libraries System Model and Information Society Technology in Turkey” Library Hi Tech News; Volume: 21   Issue: 7; 2004 Case study. 
 • Atilgan, D. (1995), "The development of librarianship in Turkey", Turk Kutuphaneciligi, Vol. 9 No.1, pp.10-20.
مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران 
نوع سند
مقاله
عنوان
نمايه نامه مقالات اطلاع رساني  
زبان
فارسي
تاريخ ثبت
11/5/1384
كليد واژه ها
information systems Information Science Abstracts storage and retrieval
ويسندگان
مهوش معترف
 • M. Akbulut D.Atilgan “Libraries and librarianship in Turkey.” IFLA journal 21 (2) 1995, p. 83-8.
رفتار اطلاع يابي اعضاي هيئت علمي علوم انساني در پايگاه
پژوهش: علي اكبر خاصه و علي حاتمي# چکیده
 
 • Atilgan, D. and Ozlem (Gokkurt) Bayram (2006). "An Evaluation of Faculty Use of the Digital Library at Ankara University, Turkey", The Journal of Academic Librarianship, 32(1), pp. 86-93. http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=427&Itemid=65%20-) 
 
Ulusal atıflar
 
Bülent Yılmaz. “Türkiye’de Eğitim Politikası ve Kütüphane” Ankara: TKD Ankara Şubesi, 2004
 
Bengü Çapar,.  Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü. http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak02/u02-14.pdf
 
Erol Inelmen “Bilgisayar Ağları Kütüphanecilikte Yeni Ufuklar Açıyor”. http://inet-tr.org.tr/inetconf/inelmen.txt 2005
Eğitimde okul kütüphanelerinin yeri. http://www.legese.com/default.asp?cmd=500545485575565&page_type=235&view_type=235&menu_id=260&focus_id=255230270&part_id=240&page=&i=
 
Hasan S. Keseroğlu. Kataloglama Kuralları Anglo Amerikan Kataloglama Kurallar 2 göz.geç.4. bs. İstanbul:Mep kitap,2006.
 
İlkay Holt, The Open Access Movement in Turkey and its Effects on the Turkish Library World . http://www.ciepi.org/elis/documentos/ILHO.pdf
 
Mesut Yalvaç. “21. yüzyılda halk kütüphaneleri: yaratıcı kütüphane hizmetleri” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Kuruluşunun 50. yılı anısına Armağan. Ankara: Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004.
 
Muammer Göçmen (ve başkaları) “ Arşiv Belgelerinin Bilgisayar Ortamına aktarılması ve kullanılması” AB 03. Adana Akademik Bilişim 2003. [elektronik adres] http://ab.org.tr/ Ab20003/sunum/28.doc
 
Mustafa Bayter. “Geleneksel kataloglamadan elektronik ortamdaki bilginin organizasyonuna doğru” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Kuruluşunun 50. yılı anısına Armağan. Ankara: Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004. ss108-119
 
Nermin Çakmak.  “21. yüzyıla İskenderiye Kütüphanesi. Düşünceler: TKD Ankara Şubesi yayın organı.  Ankara TKD Nisan Mayıs 2006
 
Selma Aslan “Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 1992-1993” Türk Kütüphaneciliği. 2002. 16 (3) 278-281.
 
Tülay Fenerci. “Toplum-Kültür etkileşimi çerçevesinde kütüphaneciliğin işlevselliği” Kütüphaneciliğin Destanı uluslararası sempozyumu bildiriler. 21–24 Ekim 2004, Ankara, içinde Ankara: DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004.
 
Yaşar Tonta, ve  Umut Al. Türkiye’nin bilimsel yayın haritası: Türkiye’de dergi yayıncılığı üzerine bir araştırma. (Proje sonuç raporu).  TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu SOBAG Proje No. SOBAG 105K088, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi. 2007 
 • Atılgan, D. Bilginin organizasyonunda ulusal dizinlerin önemi ve atıf sistemi üzerine düşünceler. (bildiri). Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, 2 Nisan 2005 Ankara. Bildiriler. Ankara Yeni Avrasya Yayınları. 2005.
 • Atılgan, D. Türkiye Bibliyografyası’nın başlangıcından bugüne kataloglama ve sınıflama açısından değerlendirilmesi. 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996), Sempozyum (Bildiriler), 19-21 Haziran 1996. Ankara içinde (64-72). Ankara: Millî Kütüphane Başkanlığı. 1998.
 • Atılgan, D. Kataloglamada tutarlılık açısından Türkiye Bibliyografyası: (1985– 1990). Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı. 1996.
 • Atılgan, D. Kataloglamanın standartlaşmasında Milli Kütüphane’nin rolü. Türk Kütüphaneciliği, 2(1): 42-47. 1988.
Yaşar Tonta,. Açık Erişim: Bilimsel İletişim ve Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Üzerine Etkileri. Yayınlanmış konferans metni.. 30 April 2007.
 • Atılgan, D. (1998). Türkiye Bibliyografyası’nın başlangıcından bugüne kataloglama ve sınıflama açısından değerlendirilmesi. 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996), Sempozyum (Bildiriler), 19-21Haziran 1996. Ankara içinde (s. 64-72). Ankara: Millî Kütüphane Başkanlığı.

Atılgan, D. (2006). Türkiye'de açık arşiv çalışmaları ve Ankara Üniversitesi örneği. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık - 2006 1. Ulusal Kurultay Bildirileri, içinde (s. 33-39). Ed. Kasım Karakütük. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM Kasım 2006, Ankara.

 • Atılgan, D. (1996). Kataloglamada tutarlılık açısından Türkiye Bibliyografyası: (1985–1990). Ankara: Millî Kütüphane Başkanlığı.
 • Atılgan, D. (1988). Kataloglamanın standartlaşmasında Millî Kütüphane’nin rolü. Türk Kütüphaneciliği, 2, 42-47
Tonta Yaşar ve Umut Al Türkçe Makalelerin Dergilere Dağılımı ve Bradford Yasası”.  Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara. Bildiriler. İçinde. Yay. haz S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al.  Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.
 • Atılgan, Doğan. Türkiye'de açık arşiv çalışmalarının gelişimi ve Ankara Üniversitesi örneği. (bildiri). 1. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı. 2-3 Kasım 2006, Ankara. (2006).
 • Atılgan, D., Arslantekin, S. ve Bayram, Ö.G. (2005). Ankara Üniversitesi akademik açık arşivinin oluşturulması ve bu arşive elektronik veri tabanlarının katkısının araştırılması.   10. Türkiye’de Internet Konferansı, 9-11 Aralık 2005, İstanbul.
 10 Mayıs 2011 , Salı