ADI SOYADI TEZ ADI YIL
Fatih Süküt Türkiye Milli Arşiv Ağı İçin Bir Model Önerisi* 2024
Tuğçe Kozan Yazma Eserlerde Bibliyografik Niteleme: Rehber Önerisi* 2023
Pelin Kandemir Türkiye’de Üniversite Kütüphanelerinde Veri Kütüphaneciliği Yeterlikleri ve Araştırma Veri Hizmetlerinin Kapsamı: Bir Karma Yöntem Çalışması* 2023
Levent Kurt Bilgi yönetiminde veri ve metin madenciliği: Bir dijital içerik analizi uygulaması 2023
Nurdan Atalan Çayırezmez Türkiye’de dijital arkeolojik veri yönetimi 2023
İhsan Özkol Ulusal bilgi politikaları bağlamında belge ve arşiv yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi 2023
Aynur Ersoy Çavaç Türkiye’deki üniversite kütüphanecilerinin telif hakları konusundaki bilgi düzeyleri ve tutumları 2023
Emel Sesigür Devlet arşivlerinde araştırma hizmetlerinin yapılandırılması 2023
Mehmet Sadettin Dinçer Sivil havacılıkta bilişim teknolojilerinin pilot profiline etkileri 2023
Yasin Şeşen Özel arşivlerin kamu yararı açısından düzenlenmesi: Stratejik bir model önerisi 2023
Vedat Gültekin Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı öğrencilerinin öğrenme stratejileri 2022
Korcan Doğan Bilgi merkezi ve hizmetlerinde veri madenciliğinin kullanılabilirliği: Üniversite kütüphaneleri örneği 2022
İsa Ülker Elektronik  Belge Yönetim Sistemlerinde Konu Otorite Dizini Oluşturma: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği* 2021
Fikret Yılmaz Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde sosyal medyanın etkin kullanımı ve analizi 2021
Burcu Aydemir Şenay Göz izleme tekniği aracılığıyla etkileşimli bilgi erişim sürecinin değerlendirilmesi: Bir durum çalışması 2021
Banu Fulya Yıldırım Bilgi sistemi olarak e-nabız uygulamalarının sağlık turizmi hastaları için geliştirilmesi: Bir model önerisi 2021
Levent Kutlutürk Elektronik Belge Yönetim Sistemleri için kullanılabilirlik kontrol kriterlerinin geliştirilmesi: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi örneği 2021
Demet Işık Bilimsel iletişimde akademisyenlerin değerlendirilmesinde akademik sosyal ağların ve altmetrik göstergelerin kullanımı: Ankara Üniversitesi örneği 2020
Gülcan Palo Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların bilgi gereksinimleri ve çok kültürlü kütüphane hizmetleri 2020
Okan Koç Ankara Üniversitesi Kütüphanesi Yazar Giriş Tutarlılıkları Ve Yazar Otorite Dizini Sorunu 2020
Muhammet Ünal Arvas Kent Arşivi Kurma ve Geliştirme: Süreç Analizi ve Model Önerisi* 2019
Neslihan Er-Koçoğlu LGBTIQ Bireylerin Gündelik Yaşamda Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Arama Davranışları 2018
Yunus Emre Arısoy Türkiye’de Elektronik Belge Yönetiminde Milli Arşiv Politikalarının Geliştirilmesi 2018
Nermin Çakmak Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramları, tutumları ve düşünceleri 2016
Nevzat Özel Araştırma görevlilerine bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması 2013
Yahya Nazemi Görsel ve işitsel arşivlerin analogdan dijitale çevrilmesi: İRİB ve TRT Arşivlerinin İncelenmesi 2013
Yusuf Yalçın Türkiye’de özel arşivlerin yeniden yapılandırılması: Kent arşivi modeli 2013
Aziz Hedayati Khoshemehr Bilgi ve belge yönetimi’nde uzaktan eğitim: İran ve Türkiye Milli Kütüphanelerinin Rolü Üzerine Bir araştırma ve kavramsal model önerisi 2013
Burcu Umut Zan Türkiye’de Bilim Dallarında Karşılaştırmalı Bibliyometrik Analiz Çalışması 2012
Burcu Keten Kadın girişimcilerin bilgiye yaklaşımı 2011
Cengiz Aydın Elektronik belgelerin arşivlenmesi ve erişim 2010
Buket Candan Türkiye’de cumhuriyet döneminde yayıncılık ve kütüphaneciliğin gelişiminde telif hakkı ve derleme yasalarının etkileri 2010
Torab Najjari Tebriz’deki üniversitelerin öğretim üyelerinin bilgi arama davranışları: Bir model önerisi 2010
Mustafa Bayter Türkçe web belgelerinin kataloglanması: Bir işbirliği modeli önerisi 2008
Malik Yılmaz Örgütsel öğrenmede bilgi merkezinin rolü 2008
Hakan Anameriç Türkiye’de çağdaşlaşma sürecinde bilginin toplumsallaşması ve bilgi merkezleri 2008
Hüseyin Odabaş Elektronik belge yönetimi ve kamu kurum ve kuruluşları 2007
Mehmet Kemal Sevgisunar Türkiye’de siyasal gelişmeler ve ideolojik yaklaşımların bilgi ve belge yönetimi alanına etkileri 2007
Fatih Rukancı Türkiye’de hukuk kaynaklarının bibliyografik denetimi 2003
Mehmet Toplu Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de bilgi üretimi 2002
Özlem Gökkurt Citation indeks ve citation analizi: Enformetrik bir model çalışması 1997
Oya Gürdal Tekstil endüstrisinin enformasyon gereksinimleri 1996
Hatice Fatoş Gür Akınoğlu Belge ve bilgi kuruşlarında insan-makine etkileşimi 1996
Fatoş Subaşıoğlu OPAC ve Türkiye üniversite kütüphanelerinde OPAC uygulamaları 1995
Fahrettin Özdemirci Belge üretiminin denetimi 1995
Tülay Fenerci Veri tabanı kuramı ve bir kütüphane uygulaması 1995
Tuncer Yılmaz Süreli yayınlar bölümünde otomasyona geçiş 1993
F. Yıldız Uslu Arşivlerde danışma hizmetleri ve Osmanlı Arşivi’ndeki durum 1993
Doğan Atılgan Kataloglamada standardizasyon açısından Türkiye Bibliyografyası’nın içerik analizi 1992
Sacit Arslantekin İndeks, indeksleme teknikleri ve bilgisayar uygulaması 1991
İsmet Hüsrevoğlu Ekonomik kalkınma sürecinde üniversitelerin etkinliği ve üniversite kütüphanelerinin rolü 1985
Bengü Çapar Milli kalkınma açısından kütüphane hizmeti ve planlanması 1977
Geun Soon Kim Türkiye’de gezici kütüphaneler 1975
İlhan Kum Türkiye’de kütüphanecilik eğitimi 1970
Necmeddin Sefercioğlu Türk kütüphaneleri için konu başlıkları 1968
Özer Soysal Eğitimde kütüphane 1964
Osman Ersoy Türkiye’ye matbaanın girişi ve ilk basılan eserler 1958
Berin U. Yurdadoğ Meşrutiyetten bu yana tesis edilen yüksek öğretim müesseselerinden Ankara Üniversitesi, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi kütüphanelerinin bugünkü durumları ile istikbalde arzetmeleri düşünülen şekil 1958