ADI SOYADI TEZ ADI YIL
Remzi Cırıkoğlu Bilgi ve belge yönetimi ile istihbarat arasındaki ilişki 2023
Betül Altun Türkiye’deki mesleki değişimin BBY lisans programlarına yansıması 2023
Taha Yavuzer Döviz kurundaki dalgalanmaların üniversite kütüphanelerinin bilgi hizmetlerine etkisi 2022
Hasan Öztürk Arşivcilikte yapay zekâ kullanımı 2021
Burcu Yılmaz Elektronik belge yönetim sistemlerinde robotik süreç otomasyonu 2021
Deniz Katırcı Bilgi danışmanlığı ve üniversite kütüphanelerinde
bilgi danışmanlığı hizmetleri
2019
Fatma Davulcu 19. Yüzyıl basım ve yayıncılık faaliyetlerinin kütüphanelere etkisi 2019
Canan Yılmaz Bilgi kaynağı olarak karikatürün MARC21 ve dublin core üst veri standartları ile nitelenmesi 2019
Ayşe Başkan Bilginin toplumsallaşmasında dışlanmış kesimlere yönelik hizmetler 2019
Ayşenur Varol Bilginin düzenlenmesinde web 3.0 teknolojilerinin kullanılması 2018
Halil Kıpçak Türkiye’de bilginin toplumsallaşmasında elektronik yayınların rolü 2018
Anna Moghaddam Çocukların medya okuryazarı kılınmasında kütüphanelerin katkısı ve medya mentörü olarak kütüphaneciler 2017
Zeynep Kalemci Çocuk kütüphanelerinde derme geliştirme 2017
Vedat Gültekin Türkiye’de konu otorite dizini çalışmaları: Ankara Üniversitesi örneği 2017
Recep Işık Halk kütüphaneleri personeli için bir sürekli mesleki eğitim ve gelişim modeli önerisi 2017
Derya Çankaya Örgütsel yapı bağlamında bilgi yönetimi süreçlerinin örgütsel performansa etkileri: Ankara Üniversitesi örneği 2017
Nuriye Özan Elektronik belge yönetimi uygulamalarında süreç yönetimi 2017
Ayten Arıkan Türkiye’de elektronik yayıncılık ve telif hakları 2017
Pelin Karcı İş süreci modelleme yöntemlerinin üniversite kütüphaneleri sağlama biriminde uygulanması: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı örneği 2016
Tuğçe Kozan Türkiye’de yazma eser kütüphanelerinin organizasyonu 2016
Alper Odabaşoğlu Bilim insanlarının açık erişimli dergiler konusundaki bilinç ve tutumları: Başkent Üniversitesi örneği 2016
Murat Akbaş Üniversite kütüphanelerinde sosyal medya politikaları 2015
İhsan Özkol İşletmelerde bilgi yönetimi uygulamalarında bilgi uzmanı etkinliği 2015
Gülşah Hamzaoğlu Şarkiyat yazarlarında otorite dizin sorunu: Ankara Üniversitesi örneği 2015
Nur Sema Özdoğan E-içişleri Projesinde e-belge yönetimi uygulamasının değerlendirilmesi 2015
Yakser Türk Türkiye’de devlet yayınlarının bibliyografik denetimi 2015
Üstün Berk Sezgin Halk kütüphanelerinin dijital hizmetlerinin geliştirilmesi: Ankara ili örneği 2015
Moutasimbillah Omed Afganistan üniversite kütüphanelerinin bilginin organizasyonu açısından değerlendirilmesi 2015
Korcan Doğan Büyük verinin üniversite kütüphaneleri açısından önemi ve kütüphane hizmetlerinde kullanımı: Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri örneği 2015
Müge Yılmaz Bilgi ile iyileşme: Bibliyoterapi 2015
Zeynep Akdoğan Elektronik belge yönetimi ve arşivleme sistemlerinde kurumsallaştırma süreci: Ankara Üniversitesi örneği 2015
Burcu Aydemir Şenay Türkiye’de gıda biliminde ve gıda sektöründe bilgi erişim süreci 2014
Narin Camuzoğlu Kütüphane ve yöneticileri ve çalışanlarının liderlik özelliklerine bakış açıları ve iş tatmini: Devlet ve vakıf üniversiteleri karşılaştırması 2014
Okan Koç Uluslararası bakalorya diploma programı uygulayan özel okul kütüphanelerinde kütüphane hizmetleri 2013
Duygu Millidere Sosyal Bilimler dallarında 2004-2009 yılları arasında etki faktörü değeri en yüksek olan süreli yayınların Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde bulunabilirliği/erişebilirliği 2013
Bahar Kiavar Kütüphane mimarisinde engellilere yönelik çalışmalar ve Milli Kütüphane 2013
Ayşenur Akbulut Güneş Türkiye’de köy ilköğretim okul kütüphaneleri ve okuma alışkanlığı: Kastamonu İli örneği 2013
Neslihan Er Arama motorlarında görsellere erişimde dil sorunu 2012
Remzi Salihoğlu Açık kaynak kodlu kütüphane otomasyon sistemlerinin akademik kütüphanelerde kullanımı 2012
Songül Akfındık Karabulut Türkiye’de plastik sanatların sergilendiği galerilerdeki arşiv hizmetleri: Galeri Nev örneği 2012
Ülkü Ögel Kütüphane kaygısı: Bilkent Üniversitesi lisans öğrencileri üzerine bir çalışma 2011
Fatih Süküt İçerik yönetim sistemleri ve sanal kütüphanelerde bilgi hizmetleri 2011
Arzu Şahiner Akdeniz Tıp akademisyenlerinin elektronik dergi ve veri tabanı kullanımları: Mersin Üniversitesi örneği 2010
Demet Işık Üniversite kütüphanelerinde kullanıcı eğitimi: Ankara’daki devlet üniversite kütüphanelerindeki uygulamalar ve elektronik ortamda kullanıcı eğitimi için öneriler 2010
Işık Önder Elektronik kitap olgusu ve Türkiye’de durum 2010
Kasım Binici Tıp ve sağlık bilimleri alanında Türkiye’de yayınlanan akademik süreli yayınlarda niteliği etkileyen nedenler ve kaliteyi yükseltme 2010
Mina Jafarzad Eslami Küçük ve orta boy işletmelerde elektronik belge yönetimi 2010
Abdullah Üstüner Kurum kütüphanelerinde elektronik danışma hizmetleri: DSİ Kütüphanesi örneğinin değerlendirilmesi 2009
Bilal Şentürk Türkiye Büyük Millete Meclisi’nde bilgi yönetimi anlayışı ve belge yönetimi 2008
H. Ekrem Uzunosmanoğlu Türk ulusal bilgi politikalarında bilgi merkezi sorunsalı 2007
Rukiye (Coşkun) Sayer Çocuk kütüphanelerinde elektronik yayınlarn kullanımı ve yaygınlaştırılması 2007
Güliz Şahin Halk kütüphanelerinin toplumsal rolü ve Etimesgut İlçe Halk Kütüphanesinin kullanım etkinliğinin değerlendirilmesi 2007
Buket Candan Türkiye’de Cumhuriyet döneminde yayıncılık ve kütüphanecilik etkileşimi 2006
Hakan Koray Özlük Halk kütüphanesi kullanıcılarının bilgi arama davranışları 2006
İlknur Ünal Orhan Türkçe tabanlı kütüphane otomasyon programları ve üniversite kütüphanelerinde uygulanması 2006
Burcu Umut Zan Derleme olgusu ve elektronik yayınlar 2006
Nermin Çakmak Kütüphanelerde performans değerlendirmesi ve yönetime etkisi 2005
Melike Tuna Ankara’daki üniversitelere bağlı özel ilköğretim okul kütüphanelerinde derme geliştirme 2005
Burcu Bulut Avrupa Birliği`ne doğru Türkiye`de üniversite kütüphanelerinin durumu ve entegrasyonu 2004
Bilge Güler Avrupa Birliği`nin yetişkin eğitim programı Grundtvig çerçevesinde halk kütüphanelerinin yeri ve önemi 2004
Hakan Anameriç Kütüphanelerde yönetim bilgi sistemleri ve bir model önerisi 2003
Mustafa Karataş Ankara Üniversitesi Fakülte kütüphanelerinde derme geliştirme çalışmaları 2002
Malik Yılmaz Yönetimde karar verme süreci ve bilgi merkezlerinde uygulanması 2002
Hatice Bocutcu Gök Kütüphanecilerin iş doyumu ve Ankara kütüphanelerindeki durum 2002
Canan Özer Türkiye`de konu başlıkları çalışmaları 2001
Mustafa Sağsan Ulusal bilgi politikası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uygulaması 2001
Erdal Toptaş Uzaktan eğitim ve kütüphanecilik bölümlerinde kullanılması: A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi için bir model 2001
Işık Ülkü Aygül Üniversite kütüphanelerinde sağlama ve sağlama politikaları: H.Ü. Beytepe  Merkez Kütüphanesi örneği 2000
Pınar Sönmez Üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler ve Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi 2000
Mustafa Bayter Ankara`daki üniversite kütüphanelerinde kataloglama sorunları ve çözüm önerileri 2000
Hüseyin Odabaş Kurum ve kuruluşlarda yazışmalar ve denetimi 2000
Havva İlgün Ateş Ankara Üniversitesi akademik personelinin bilgi erişim teknolojisini kullanım durumu 1999
Elif Aytek Kaynak Türkiye`de üniversitelerde internetin akademik amaçlı kullanımı 1998
Fatih Rukancı Türkiye`de arşivcilik eğitimi 1998
A. Fehmi Aksoy Ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluş arşivlerinin arşiv mevzuatı açısından incelenmesi 1997
Ayhan Kaygusuz Türkiye’de halk kütüphanesi hizmetlerinin geliştirilmesinde otomasyon 1996
Ahmet Emre Aydın Bilgi merkezlerinde verimlilik 1996
Neşecan Uysal Tezlerin bibliyografik denetimi ve Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezi Tez Veri Tabanı 1995
Zehra Nur Öztürk Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kütüphanesi süreli yayınlar otomasyon projesi 1993
Fatih Kadeifci Enformasyon teknolojisi ve arşivlerde kullanımı Sermaye Piyasası Kurulu Arşiv’i için uygulanabilirlik araştırması 1993
Feza Bayram Evliya Çelebi seyahatnamesinin Türk kütüphaneciliği, hat sanatı ve yazı gereçleri yönünden incelenmesi 1991
Ahmet Kahraman Kamu kurum ve kuruluşlarının dosyalama sistemlerinde standartlaşma 1991
Özlem Gökkurt Özel kütüphanelerde kullanıcı analizi sorunu 1991
Oya Gürdal Endüstriyel enformasyon ve Türkiye’deki durum 1991
Asuman Nesibe Özdil Bilgi ağları-Avrupa Topluluğu ve Türkiye 1991
Mehmet Toplu Ulusal bilgi ağları ve Türkiye 1991
Hasan Atmaca Ankara il merkezindeki halk kütüphanelerinde insangücü planlaması 1990
Fahrettin Özdemirci Türk bütçe sistemi ve halk kütüphanelerine yansıması 1989
Zerrin Özgenç Halk kütüphanelerinde derme ve Cebeci Halk Kütüphanesi dermesinin değerlendirilmesi 1988
M. Kemal Sevgisunar Kütüphaneciler mesleklerini nasıl algılıyorlar? 1988
Tülay Oğuz Kütüphanecilik alanında proje uygulamaları ve bir örnek: Knapp 1988
Hatice Gür Akınoğlu Kütüphanecilik alanında makinelerin kullanılması ve değerlendirilmesi 1987
Şahin Akdağ T.B.M.M. için bir enformasyon sistemi: PARENSİS 1987
Tuncer Yılmaz Kütüphanelerde enformasyon hizmetleri 1987
Doğan Atılgan Kataloglamada standartlaşma ve milli kütüphanelerin rolü 1987
Lale Sağdıç Kütüphane otomasyonu ve TBMM uygulaması 1987
Fatoş Subaşıoğlu Kütüphanelerde ödünç verme sistemleri ve çizgili kod (Barcode) tekniği 1987
Tuncer Yılmaz Kütüphanelerde enformasyon hizmetleri 1987
Hale Cesur Bibliyografik denetim açısından Türkiye’de derleme olgusu 1986
Sacit Arslantekin Evrensel Onlu Sınıflama Sistemi: Dewey Onlu Sınıflama Sistemi ile karşılaştırılması ve Türkiye uygulaması 1986
F. Yıldız Uslu Türkiye’de arşiv sorunu 1986
Mustafa Can Konya İl Halk Kütüphanesi, Prof. Dr. Ferudun Nafiz Uzluk ve Yusufağa bölümlerindeki Türkçe yazma eserler üzerine araştırmalar 1985
Halis Alar Üniversite kütüphanelerinde yerleştirme planı 1979
İbrahim Karaer Üst düzey yöneticilerin kütüphanecilik anlayışı 1979
Musa Okur Kütüphanelerin kuruluş yasaları, tüzükleri ve yönetmeliklerdeki yeri 1979
Yurdanur Tuncay Kütüphanecilik bilimine ait konu başlıkları 1978
Vedat Avcı Çok nüsha süreli yayınlar 1976