Lisans Programı Ders İçerikleri

1. Sınıf Güz Dönemi

BBY135 Bilgi ve Belge Bilime Giriş

Bilgi ve Belge Bilimi terimleri, tanımları, bilgi merkezi türleri ve tarihçeleri, bilgi merkezlerinde yapılan işlem ve hizmetler ele alınmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY137 Bilgi Kaynakları ve İşlemleri

Bilginin kaydedildiği ortamlar ile bilgi kaynakları, türleri itibariyle irdelenmekte ve teknolojik gelişmelerin bilgi kaynaklarında yarattığı değişim ele alınmaktadır. Ayrıca bu bilgi kaynak türlerine yönelik bilgi merkezlerinde yapılan işlemler genel hatlarıyla anlatılmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY147 Bilgisayar ve Bilgi Ağları

Bilgisayarın tarihsel gelişimi, yazılım ve donanım unsurları, kullanım alanları ve bilgi merkezlerindeki kullanım amaçları, alanları ve sağladığı kolaylıklar anlatılmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY149 Osmanlıca I

Osmanlıca matbu metinlerin okunması ve Türkçe transkripsiyonunun öğretilmesi amaçlanmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY151 Bilgi Kaynakları I

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY153 Bilginin Organizasyonuna Giriş 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY155 Akademik İngilizce I

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY157 Enfomasyon Okuryazarlığı

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY159 Kütüphane ve Bilgi Bilimin Bibliyografik Kaynakları I 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu


1. Sınıf Bahar Dönemi

BBY152 Arşivciliğe Giriş

Arşiv biliminin temel kavramları, belge türleri, genel arşiv mevzuatı, arşivcinin özellikleri ve görevleri, arşiv türleri ele alınmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY162 Bilgisayar ve Bilgi Ağları II

Bilgisayarın tarihsel gelişimi, yazılım ve donanım unsurları, kullanım alanları ve bilgi merkezlerindeki kullanım amaçları, alanları ve sağladığı kolaylıklar anlatılmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY164 Osmalıca II

Osmanlıca matbu metinlerin okunması ve Türkçe transkripsiyonunun öğretilmesi amaçlanmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY166 Bilgi Kaynakları II 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY168 Bilginin Organizasyonu I 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY170 Akademik İngilizce II 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY172 Bilgi ve Toplum 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY174 Kitap, Kütüphane ve Matbaa Tarihi 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY176 Kütüphane ve Bilgi Bilimin Bibliyografik Kaynakları II 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu


2.Sınıf Güz Dönemi

BBY229 Meslek Etiği 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY231 Araştırma Yöntemleri

Derste, bilgi ve belge sağlama hizmetlerinde çalışanların hem kendileri birer araştırmacı olarak, hem de hizmet ettikleri kullanıcı ve araştırmacıların gereksinim duyduğu bilimsel araştırma yöntemleri incelenmektedir. Araştırma süreç ve teknikleri ile bilimsel araştırma raporlarında izlenecek yollar ve istatistiki tekniklerden örnekler üzerinde durulmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY233 Osmanlıca Gramer I

Osmanlıca’ nın temel gramer kurallarının öğretilmesini amaçlayan bir derstir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY235 Bilgi Sosyolojisi 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY239 Bilginin Organizasyonu II

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

 

BBY243 Meslek İngilizcesi I 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY245 Modern Çağ ve Kütüphanecilik Felsefesi I  

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY247 Bilgi Erişim  

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu


2.Sınıf Bahar Dönemi

BBY208 Bilgi Mevzuatı

Yönetim hukuku hakkında genel bilgi edinmeleri sağlanarak alana ilişkin yasal ve idari düzenlemeleri öğrenme, analiz etme, yorumlama ve uygulama konusunda bilgi verilmekte ve tartışılmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY214 Yazışma Teknikleri

Bu derste yazışmaların tanımı ve kapsamı, belge yönetimi unsurları ve yazışma yönetimi konuları işlendikten sonra ülkemizde uygulanmakta olan yazışma kuralları ve dosyalama teknikleri ele alınmaktadır.

ECTS Bilgi Formu– Bologna Bilgi Formu

BBY232 Bilgi Hizmetleri

Dersin içeriğini bilgi hizmetlerinin önemi ve hedefledikleri, bilgi hizmeti türleri, web tabanlı bilgi hizmetleri, RUSA ilkeleri, bilgi hizmetleri politikası, bilgi hizmetlerinin yönetimi ve belirleyicileri, bilgi hizmetlerinin değerlendirilmesi ve bilgi hizmetlerinin geleceğine ilişkin yönelişler konuları oluşturmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY234 İstatistik

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY238 Osmanlıca – Gramer II

Osmanlıcanın temel gramer kurallarının öğretilmesini amaçlayan bir derstir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY242 Bilgi Erişim 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY244 Bilgi Kaynakları Yönetimi 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY246 Algoritma ve Programlamaya Giriş

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY248 Bilginin Organizasyonu III 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY250 Meslek İngilizcesi II

Öğrencilere kütüphane ve bilgi merkezleri, kütüphanecilik mesleği, kütüphane ve bilgi bilimle ilgili İngilizce metinleri Türkçeye çevirme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir derstir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY252 Endüstri ve İş Enformasyonu 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY254 Modern Çağ ve Kütüphanecilik Felsefesi II

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY256 Bilgi Hizmetleri 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu


3.Sınıf Güz Dönemi

BBY301 Elektronik Ortamda Kataloglama (MARC)

Dersin amacı, Bilgisayarla Kataloglamada standartlar ve MARC formatına göre kataloglamanın anlatılmasıdır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY303 Veri Tabanları

Derste, veritabanları ile ilgili temel kavramlar, veri modelleri (hiyerarşik, ağ, ilişkisel vs.), tasarım yöntemleri (NIAM ve normalizasyon) anlatılmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY305 Belge Yönetimi

Belge Yönetimi disiplininin öngördüğü yöntem ve tekniklere uygun olarak kurumlarda Belge Yönetim Sisteminin tüm boyutlarıyla oluşturulması ve uygulama süreçleri ele alınmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu 

BBY307 Bilgi Ekonomisi

Dersin içeriğini, bilgi ve/veya enformasyonun içeriği, bilgi ekonomisinin içeriği ve terminolojisi, bilgi ekonomisinin bağlı bulunduğu değişkenler, işletme bazında bilgi ve/veya enformasyonun yönetimi, bilgi ekonomisinin reddettikleri konuları oluşturmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY309 Hukuk Kaynakları ve Erişim

Dersin içeriğini, Türkiye’deki hukuk kaynakları, bibliyografik denetim, diğer ülkelerdeki uygulamalar, konuyla ilgili veritabanları, indeksler, kataloglar gibi erişim araçları oluşturmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu 

BBY311 Enformetri

Bilgi merkezleri ile bilgi hizmetlerinin ve bilgi üretiminin değerlendirilmesinde kullanılabilecek metrik yöntemler öğretilmektedir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY315 Yazı Türleri I

Dersin amacı Osmanlıca el yazılarını okumayı öğretmek ve yazı türleri hakkında bilgi vermektir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu 

BBY319 Staj I

BBY321 İşletmelerde Bilgi Sistemleri

Günümüzde işletmelerin rekabet gücünü artırmalarında rol oynayan en önemli faktörlerden biri bilgi sistemleridir. Bilgi sistemleri işletmelerin, iç ve dış çevrede gereksinim duydukları enformasyonu sağlar. Bu sistemler farklı isimlerle ve farklı fonksiyonlarla işletme çalışanlarının enformasyon gereksinimlerini karşılar ve işletmenin işleyişi çerçevesinde üretilen enformasyonu verimli ve etkin bir biçimde kullanmaya katkıda bulunur. Bu doğrultuda içerik yönetim sistemleri, karar destek sistemleri, doküman yönetim sistemleri, yönetim bilişim sistemleri gibi çeşitli düzeylerdeki çalışan ve yöneticilerin enformasyon gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olan sistemler ele alınacaktır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY323 E-Devlet Uygulmaları ve İçerik Yönetimi

E-devlet yapılanmasının önemini ve aşamalarını tartışmak, alt yapı gereksinimlerini ortaya koymak ve Bilgi Yöneticisinin e-devlet içindeki yerini belirleme konusu ele alınacaktır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY331 Bilgi Danışmanlığı

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu


3.Sınıf Bahar Dönemi

BBY302 Sınıflama Sistemleri (DOS)

Dersin amacı, Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre sınıflama numarasının verilmesi ve sınıflama numarası üretilmesidir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY304 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Bilgi Erişim

Dersin içeriğini, sosyal ve beşeri bilimlerin doğası ve bilgi/enformasyonun önemi, sosyal ve beşeri bilimlerde kullanıcı, bilgi erişim kaynakları (basılı ve elektronik ortamda), kaynakların seçimi, bilgi erişim süreci (basılı ve elektronik ortamdaki kaynakların kullanımı) ve bilgi erişim sürecinin değerlendirilmesi konuları oluşturmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY314 Sistem Analizi

Sistem kavramı, genel sistem teorisi, sistemin bileşenleri, sistem analizi tekniklerinin problem çözme, karar verme ve denetim süreçlerinde kullanılması, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY322 Bilgi Yönetimi

Derste, bilgi yönetim kavramı, bilgi yönetiminde yaklaşımlar, bilgi yönetim süreci, bilgi yönetim teknikleri ve stratejileri incelenerek kurumsal bilgi yönetimi ve süreçleri anlatılmaktadır. Bu bağlamda kurumlarda bilgi yönetim sistemini tanımlama, oluşturma ve uygulama adımları anlatılmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY324 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Bu ders, “Veritabanları” dersinin uygulaması niteliğindedir. Access VTYS’nde tablo oluşturma, sorgulama yapma, form hazırlama ve rapor üretme gerçekleştirilmektedir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY328 Yazı Türleri II

Dersin amacı Osmanlıca el yazılarını okumayı öğretmek ve yazı türleri hakkında bilgi vermektir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY330 Dosyalama Sistemleri

Derste, dosyalama işlemleri ve dosya yönetimi hakkında bilgi verilerek dosyalama işlemlerinin boyutları ile dosyalama yöntem ve teknikleri anlatılmakta ve bir kurumda dosyalama sistemi oluşturulması süreci tanımlanmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY334 Öğretim Yönetimleri

Öğretim programları, materyalleri, stratejileri, teknikleri, modelleri ve değerlendirme yöntemleri incelenmektedir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY338 Yazmalar ve Nadir Eserler I

Derste, el yazmalarının biçimsel ve içerik özellikleri dikkate alınarak nasıl tanımlanacağı, yazma eser kütüphanelerinin bugünkü durumu ve yazma eserlerin kataloglanması hakkında açıklayıcı bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

ECTS Bilgi Formu  – Bologna Bilgi Formu

BBY340 Metadata

Kurum ve kuruluşlarda çeşitli formatlarda bilgi içerikleri ile yazışma sonucu üretilen belgeler ve bilgi merkezlerinde web kaynakları için metadata standartlarını öğretici bilgileri ve bu standartları geliştirme yönünde uygulamaları içerir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY342 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi Uygulamaları

Kurum ve kuruluşlar için elektronik belge yönetim sistemi tasarlama, kurma ve yürütme becerisi kazandırmayı içerir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY344 Bilgi Felsefesi

Bilginin kaynağını ve nasıl elde edildiğini öğretmek ve bilgi türlerinin karşılaştırılması öğretilir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu


4.Sınıf Güz Dönemi 

BBY401 Dizinleme Teknikleri I

Alfabetik konu yaklaşımında kullanılan teknikler ve uygulamaların tartışıldığı bir derstir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu  

BBY403 Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Bilgiye Erişim I

Temel ve Uygulamalı Bilimler genelinde danışma kaynaklarını ve bilgi erişim kaynaklarını, bibliyografik veri tabanlarını bazı örnekler kanalıyla ele almayı ve bu alanlarda bilgi erişimin temel nosyonlarını vermeyi amaçlayan bir derstir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY405 Bilgi Merkezleri ve Yönetimi 

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY407 Konu Başlıkları

Bilgi kaynaklarının konu analizlerinin yapılması, konu başlıklarının çeşitleri ve oluşturulmaları ile Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları listesinin adapte ve kullanım çalışmaları, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY409 Süreli Yayınlar

Derste, süreli yayınların manuel ve otomasyon işlemleri ve bir kütüphanede süreli yayınlar bölümünün oluşturulması ile elektronik dergicilik, konsorsiyumlar ve açık arşivler üzerinde durulmaktadır.

ECTS Bilgi Formu– Bologna Bilgi Formu

BBY411 Kütüphane Otomasyonu I

Ders, kütüphane otomasyon programlarında bulunması gereken temel özellikler, mevcut kütüphane otomasyon programlarının incelenmesine ve karşılaştırılmasına yöneliktir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY413 Arşiv Yönetimi

Derste, arşiv yönetimin kapsamı, arşiv materyalleri; kağıt öncesi, kağıt ve makinece okunabilir belgeler. Arşiv yönetimin gelişimi (genel ve Türkiye’de Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi), Arşiv yönetim programlarının planlanması ve arşiv yönetim teknikleri ele alınmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY415 Halkla İlişkiler

Derste, halkla ilişkilere yönelik kuramların kütüphanelere ve bilgi merkezlerine uygulanması irdelenmektedir. Bilgi ve belge hizmetlerinde çalışanların çağın gelişimine uygun olarak kullanıcı merkezli hizmet vermek ve kullanıcıyı hedef alarak toplumun bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere nasıl davranmaları gerektiği üzerinde de durulmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY417 Medya ve Bilgi

Derste genel olarak enformasyonun ve bilginin, medyada üretiliş ve sunuluş biçimleri politik, ekonomik ve toplumsal bağlamda incelenmektedir. Medya aracılığıyla üretilen, dağıtılan ve son kullanıcılar tarafından kullanılan “bilgi” denilen bitmiş ürünün doğası; bu bitmiş ürünün muhafazası ve kullanılmasında kütüphanelerin iş pratikleri, örgütlü medya yapıları ile kütüphane ilişkilerinin karakterini tartışılmaktadır. Tarihsel bağlamda medyanın irdelenmesi ile öğrencilere “medya okuryazarlığı” pratiği kazandırılarak medyada sunulan enformasyonun ve/veya bilginin kullanımı noktasında bir eleştirel perspektif oluşturmak amaçlanmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY419 Kitapdışı Materyaller

Kitapdışı materyallerin tanımı, organizasyonu, kullanımı ve hizmete sunulması anlatılmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY421 Staj II

BBY423 Yazma ve Nadir Eserler II

Bu dersin amacı öğrenciye el yazması eserleri, tanımlama ve inceleme yöntemlerini öğretmek, yazmalarda ve nadir eserlerdeki bibliyografik bilgilere ulaşma, bu bilgileri değerlendirme becerisini kazandırmaktır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY425 Bilgi Erişim Sistemleri ve Bilgi Arama Davranışları

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu


4.Sınıf Bahar Dönemi

BBY402 Dizinleme Teknikleri II

Alfabetik konu yaklaşımında kullanılan dizinleme teknikleri ve uygulamalarının tartışıldığı bir derstir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY404 Bilgi Erişim

Dersin içeriğini, bilgi ve/veya enformasyonun içeriği, bilgi üretim/dolaşım süreci ve bu süreçte bilgi merkezlerinin yeri, bilgi erişim süreci, bilgi erişim sistemi, sistem unsurlarının bilgi erişim ve sistemi ve süreci bazında irdelenmesi, sistem yaklaşımı ile bilgi erişim sistem(ler)inin değerlendirilmesi, bilgi erişim sürecinin aşamaları ve genel anlamda bilgi erişim süreci ve sisteminin değerlendirilmesi konuları oluşturmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY406 Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Bilgiye Erişim II

Temel ve Uygulamalı Bilimler genelinde danışma kaynaklarını ve bilgi erişim kaynaklarını, bibliyografik veri tabanlarını bazı örnekler kanalıyla ele almayı ve bu alanlarda bilgi erişimin temel nosyonlarını vermeyi amaçlayan bir derstir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY408 Sınıflama Sistemleri (LC)

Derste, sınıflama sistemlerinden çoğunlukla araştırma kütüphanelerinde Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sisteminin tanıtımı ve numara verilmesi öğretilmektedir.

ECTS Bilgi Formu –Bologna Bilgi Formu

BBY498 Mezuniyet Tezi

Dersin amacı, kütüphanecilik, arşiv ve belge yönetimi alanında bir konuyu veya sorunun saptanması, analiz edilmesi, araştırılması ve sonucunun araştırma raporu olarak sunulmasıdır.

BBY410 Kütüphane Otomasyonu II

Ders, kütüphane otomasyon programlarında bulunması gereken temel özellikler, mevcut kütüphane otomasyon programlarının incelenmesine ve karşılaştırılmasına yöneliktir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY412 WEB Tasarımı

Dersin amacı, HTML kodları doğrultusunda www sayfalarının oluşturulmasıdır.

ECTS Bilgi Formu –Bologna Bilgi Formu

BBY416 Arşivlerde Düzenleme Sistemleri

Provenans kavramı, erişim araçlarının yapıları ve fonksiyonları, arşiv materyalini tanımla düzeyleri, erişim stratejileri ve erişim araçlarının ele alındığı bir derstir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY418 Otomatik Dizinleme

Luhn algoritması, Zipf yasası, vektör-uzay modeli, anma ve duyarlılık açısından otomatik dizinleme sistemlerinin değerlendirilmesi, başlıca terim hesaplama yöntemleri (terim farklılığı, terim ağırlıklandırma vb.), Gövdeleme algoritmaları ve çalışmaları. Thesaurus oluşturma temel ilkelerinin ele alındığı bir derstir.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY420 Web Tabanlı Programlama

BBY422 Kuram ve Metodoloji

Dersin içeriğini, kütüphanecilik ve enformasyon bilimi alanında temel ve/veya güncel kuramlar, olgular, yöntem ve teknikler, metodolojiler, modeller, programlar, inovatifgirişimler, uygulamalar, tartışmalar, standartlar konuları oluşturmaktadır.

ECTS Bilgi Formu – Bologna Bilgi Formu

BBY424 Yazmaların Bibliyografik Denetimi