Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Güz Dönemi

11005139 Yazma ve Nadir Eserlerin Bibliyografik Denetimi (3 Kredi-Seçmeli)

Bibliographic Control of Manuscripts and Rare Books

Doç. Dr. Hakan Anameriç

Yazma ve nadir eserlerin ulusal ve uluslar arası çapta hazırlanan kataloglarda nitelenme ölçütleri, Yazma ve nadir eserlerin kataloglanmasında kullanılan niteleme alanları, yerli ve yabancı yazma eser kataloglarının içerik analizi ve birbirleriyle karşılaştırılması, yazma ve nadir eserlerin kataloglanmasında kullanılan sınıflama yöntemleri (konu, coğrafi, tarih ve eser sınırlamaları ile beraber),kataloglardaki ortak alanlar, yazma ve nadir eserlerin bibliyografik kimliklerinin verilişindeki benzerlik ve farklılıklar, yazma eserlerin bibliyografik kontrolünde kullanılan katalogların belirlenmesi ve eserlerin nasıl aranacağı, doğruluk kontrolü, nüsha farklılıkları vb. karşılaşılan sorunların giderilmesi.

Bologna Bilgi Formu 

11005011 Türkiye’de Yayın Hayatı (3 Kredi-Seçmeli)

Publishing in Turkey

Prof. Dr. Doğan Atılgan

Matbaanın Türkiye’ye gelişinden yeni Türk harflerinin kabulüne kadar Türkiyedeki yayıncılıkla ilgili gelişmeler, Cumhuriyet ve yayıncılığa etkisi, Ulusal Yayın kongreleri ve birbirleriyle olan ilişkileri, Basılı yayıncılık ile elektronik yayıncılığın avantaj ve dezavantajları, Yayıncılık konusundaki gelişmelerin bilgi hizmet ve merkezlerine etkisi.

Bologna Bilgi Formu

11005013 Kütüphane Otomasyonunda Algoritmik Yaklaşımlar (3 Kredi-Seçmeli)

Algorithmic Approach in Library Automation

Prof. Dr. Sacit Arslantekin

Bilgi merkezlerinin “Kütüphane Otomasyonu”na geçerken yapması gereken sistem analizi ve iş analizi çalışmalarında kullanılan algoritmaların hazırlanışı dersin konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda süreç yönetimi konusu işlenmekte ve kütüphane hizmet ve işlemleri için süreç haritasının hazırlanması tartışılmaktadır. Süreç haritasının otomasyona geçişinde taşıdığı önem örneklerle vurgulanmaktadır. Derste konu teorik ve literatür olarak işlendikten sonra uygulama ile desteklenmektedir.

Bologna Bilgi Formu 

11005015 Bilgi Merkezleri ve Hizmetleri İçin Standartlar (3 Kredi-Seçmeli)

Standards for Information Centers

Prof. Dr. Sacit Arslantekin

Bilgi merkezlerinde yapılan işlem ve verilen hizmetleri var olan standartlar doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle standartlaşmanın önemi ve bir standardın nasıl oluşturulduğu konusundan başlayarak var olan standartların işlem, hizmetler ve beş ana unsur açısından (derme, bütçe, personel, okuyucu/kullanıcı ve bina) neler olduğu, hangi işlem ve hizmetleri nasıl etkilediği, eksikliklerin neler olduğu ders kapsamında değerlendirilmektedir. Türkiye ve Dünyadaki mevcut durumun karşılaştırmalı değerlendirmesiyle yapılması gerekenlerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Bologna Bilgi Formu

11005021 Yaşam Boyu Öğrenme ve Okuryazarlık (3 Kredi-Seçmeli)

Lifelong Learning and Literacy

Prof. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan

Okuryazarlık kavramının içeriği, önemi, türleri ile okuryazarlık olgusunun kendi kendine öğrenme, öğrenmeyi öğrenme, e-öğrenme, öğrenen toplum, açık toplum, bilgi toplumu ve bilgi kültürü kavramları ile bağlantısı ve bir geçit olarak kütüphane ve enformasyon merkezlerinin taşıdığı toplumsal sorumluluklar, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Bologna Bilgi Formu 

11005023 Bilgi Politikaları (3 Kredi-Seçmeli)

Information Policies

Prof. Dr. Tülay Fenerci

Bu dersin amacı, enformasyon toplumu kavramının işaret ettiği sosyal, ekonomik, kültürel ve politik dönüşüm ya da değişimin akılcı, planlı ve kontrol edilebilir bir biçimde gerçekleştirilmesinin aracı olan “enformasyon politikaları”nı incelemek; ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi politikaları konusunda yapılan çalışma ve hazırlanan belgeleri irdelemek ve değerlendirmek; bilgi politikalarının çerçevesini belirleyerek özellikle ülkemiz açısından bir alt politika alanı olarak bilgi hizmetleri bağlamında ele alınması gereken öncelikli konuları saptamak ve bilgi merkezleri ile bilgi hizmetleri alanlarında (kuramsal ve uygulama) çalışanların üstlenmeleri gereken rol ve sorumluluklar ışığında hazırlanacak politika belgeleri için bir çerçeve oluşturmaktır.

11005041 Bilgi ve Toplum (3 Kredi-Seçmeli)

Information and Society

Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu

Bilgi toplumunun doğuşu, özellikleri, ilkel toplumdan bilgi toplumuna geçişte bilginin değeri, küreselleşme, bilgi merkezlerinin bilgi toplumunda üstlendikleri yeni sorumluluklar, bilgi toplumu ve Türkiye bazlı tartışmalarla öğrencilere içinde bulunduğumuz bilgi çağında yaşama, bilgi toplumu olma konusunda düşünme, araştırma yapma, sorun belirleme ve öneri sunmaları amaçlanmaktadır.

11005043 Kütüphanelerarası İşbirliği, Konsorsiyumlar (3 Kredi-Seçmeli)

Interlibrary Cooperation and Concortium

Prof. Dr. Doğan Atılgan

İşbirliği kavram ve teknikleri, İşbirliği alanları ve Kütüphaneler arasındaki işbirliği alanları, Ulusal ve uluslararası alanda yapılan işbirliği örnekleri, Tarihsel süreç içinde işbirliği ile ilgili çalışmalar, İşbirliği ve Konsoriyum kavramları ile Ulusal konsorsiyum çalışmaları, Ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmaları ve karşılaştırmaları.

Bologna Bilgi Formu 

11005049 Belge Yönetimi ve Dosyalama Sistemleri (3 Kredi-Seçmeli)

Records Management and Filing Systems

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Belge yönetim süreci ile birlikte dosyalama işlemleri ve dosya planı geliştirme yöntem ve teknikleri ile bir kurumda dosya planının oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulama süreci yönetimini içermektedir.

Bologna Bilgi Formu

11005055 Bilgi Danışmanlığı (3 Kredi-Seçmeli)

Information Counselling

Prof. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan

Bilgi danışmanlığı kavramının içeriği ve mesleğimiz açısından önemi, ulusal ve evrensel düzeyde katma değerli yaşam için değeri, bireysel ve/veya kuruluş düzeyinde özel ve/veya kamu sektörüne sunulabilecek bilgi hizmetleri konuları, yurtiçi ve yurtdışında var olan bilgi danışmanlığı şirketleri ve uygulamalarını değerlendirme başlıkları, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Bologna Bilgi Formu

11005135 Yazma Eserlerde Değerlendirme Ölçütleri (3 Kredi-Seçmeli)

Evaluation Criterias of Manuscripts

Prof. Dr. Fatih Rukancı

Yazma eserlerin bilimsel ve sanatsal değerlendirilmesinde dikkate alınacak özellikler (nadir ya da tek nüsha oluşu, cilt özelliği, süslemeler vb.) irdelenerek ilgili esere katabileceği maddi ve manevi değer tartışılmaktadır.

Bologna Bilgi Formu

11005141 Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Bilgi Yönetimi (3 Kredi-Seçmeli)

Strategic Planning and Knowledge Management for Public Institutions and Local Government

Prof. Dr. Özlem Bayram

Kurum ve kuruluşlarda üretilen bilginin kurumsal kültür açısından öneminin anlaşılması ve stratejik planlama bağlamında bilgi yönetiminin yapılandırılması işlenmektedir.

Bologna Bilgi Formu

11005147 Bilgi Merkezlerinin Tarihsel Gelişimi (3 Kredi-Seçmeli)

History of Information Centers

Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu

Dünyada ve Türkiye’de bilgi merkezlerinin tarihi gelişiminde zaman çizelgesi, gelişimi etkileyen sosyal, siyasal, kurumsal, kültürel, eğitim yapılanmalar.

Bologna Bilgi Formu

11005145 Dijital Derme Geliştirme (3 Kredi-Seçmeli)

Digital Collection Development

Prof. Dr. Özlem Bayram

Dijital kütüphanelerde web temelli dermenin oluşturulması ve yönetimi ile ilgili bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bologna Bilgi Formu

11005143 Bilgi Yönetim Sistemleri ve Kamu Yönetimi (3 Kredi-Seçmeli)

Knowledge Management Systems and Public Administration

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Bilgi yönetim sistemlerinin boyutları ile konuya ilişkin yaklaşımlar tartışılmakta ve kamu yönetiminde bilgi yönetim sistemlerinin yapısı ve uygulama süreçleri ele alınmaktadır.

Bologna Bilgi Formu 

Seminerler

Veri Modelleme (3 Kredi-Seçmeli)

Data Modelling

Prof. Dr. Tülay Fenerci

İş uygulamaları ve süreçleri için UML diagramlarını kullanarak veri modelleme konusu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Meslek Etiği (3 Kredi-Seçmeli)

Professional Ethics

Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu

Meslek disiplini, sorumluluklar, etik ilkeler vb.

Bilgi ve Belge Yönetiminde İş Sürekliliği ve Olağanüstü Durum Kurtarma Planlaması (3 Kredi-Seçmeli)

Business Continuity and Resiliency Services in Information and Records Management

Prof. Dr. Özlem Bayram

Bilgi ve Belge Yönetiminde teknolojik ve fiziki koşullar bakımından beklenmedik durumlarda iş sürekliliğinin sağlanabilmesine yönelik standartların öğrenilerek kurtarma planlarının hazırlanmasına yönelik bilgilerin kazanılması.

Yazılı ve Basılı Belgelerin Sayısallaştırılması (3 Kredi-Seçmeli)

Dijitalisation of Written and Printed Materials

Prof. Dr. Sacit Arslantekin

Sayısallaştırma standart ve kriterleri bağlamında yazılı ve basılı belgelerin kurumsal sayısallaştırma çalışmaları.

Kurumsal Belge Yönetim Sistemi Tasarımı (3 Kredi-Seçmeli)

Institutional Records Management Systems Design

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Kurumlarda belge yönetim sisteminin kurulması için izlenmesi gereken yöntemler, tasarım modelleri geliştirme ve sistemin uygulama sürecinin yönetimini içerir.


Bahar Dönemi

11005012 Bibliyografik Denetim (3 Kredi-Seçmeli)

Bibliographic Control

Prof. Dr. Doğan Atılgan

Elektronik yayıncılık ile Basılı yayıncılık arasındaki değerlendirme farklılıkların ortaya konması, Türkiye’de elektronik yayıncılık konusundaki gelişmelerin değerlendirilmesi, Bilgi Merkezlerinde elektronik yayınların hizmete sunulmasına ilişkin politikaların incelenmesi, Elektronik yayınların değerlendirme kriterlerinin araştırılması ve, ülkemizdeki durumun incelenmesi, Örnek bilgi merkezlerinin elektronik yayınları değerlendirme politikalarının karşılaştırılması.

11005014 Kütüphane Otomasyon Programları ve İşletim Sistemleri (3 Kredi-Seçmeli)

Operation Systems and Library Automation

Prof. Dr. Sacit Arslantekin

Kütüphane otomasyonunda uygulama programları kadar işletim sistemleri de önem taşımaktadır. İşletim sistemlerinin seçimi uygulama programının performansını doğrudan etkilemektedir. Derste yapılan işlemler, verilen hizmetler doğrultusunda bilgi merkezlerinde işletim sistemi seçimi, dünyadaki eğilim ve uygulamalar doğrultusunda ele alınmaktadır. Bu bağlamda işletim sistemleri ve veri tabanı yönetim sistemleri ilişkisi performans sağlama açısından değerlendirilmektedir.

Bologna Bilgi Formu 

11005024 Endüstriyel Enformasyon ve Avrupa Birliği (3 Kredi-Seçmeli)

Industrial Information and EU

Prof. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan

Mikro ve makro ekonomide üretim süreci zincirinin halkaları ve halkalar arasındaki bağlantıları kurarak her bir halka ve sistemin bütünü için gereksinimi duyulan bilgi ve/veya enformasyon gereksinimlerini tanımlamak ve endüstri sektöründeki bilgi sistemlerini ve bilgi akış sürecini sorgulamak ve bu bağlamda Avrupa Birliği’nin politika ve girişimlerini değerlendirmek, dersin içeriğini oluşturan konulardır.

Bologna Bilgi Formu 

11005040 Dijital Kütüphaneler (3 Kredi-Seçmeli)

Digital Libraries

Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu

Dijital kütüphane tanımlamaları, dijital kütüphanelerin gelişimi, dijital derme ve dijital kütüphane örnekleri, dijital belgelerin, düzenlenmesi, depolanması, korunması ile ilgili sorunlar, dijital kütüphanelerarası işbirliği, dağıtık dijital kütüphaneler, entellektüel mülkiyet hakları, dijital kütüphane ve sosyo-ekonomik sorunlar.

11005042 Proje ve Projeye Yönelik Rapor Hazırlama (3 Kredi-Seçmeli)

Projects and Preparing Reports of Projects

Prof. Dr. Sacit Arslantekin

Projeler günümüz yönetim ve işletme sistemleri içinde büyük önem taşımaktadır. Bilgi merkezlerinin de vizyonlarını geliştirmek, uygulamacılarla bütünleşmek ve kullanıcı grupları doğrultusunda bilgi hizmetlerini yaygınlaştırmak için projeler hazırlaması söz konusudur. Derste bir projenin hangi temel noktaları içerdiği, hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar, proje yönetimi ve nasıl raporlandırılması gerektiği proje türleri ve örnek projelerdeki incelemelerle tartışılmaktadır.

11005044 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivler (3 Kredi-Seçmeli)

E-Records Management and Archives

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Elektronik belge yönetim yaklaşımları, sistemleri ve uygulamaları incelenmekte ve tartışılmaktadır. Elektronik belge yönetiminin yapısı ve elektronik belge yönetim programının geliştirilmesi konuları işlenmektedir. Elektronik belge yönetimi-arşiv uygulamaları ilişkisi, standartlar ve yasal düzenlemeler, teknoloji ve yazılımlar, güvenlik sorunları vb. ele alınmaktadır.

Bologna Bilgi Formu 

11005046 Arşiv Belgelerinin Düzenlenmesi ve Yönetimi (3 Kredi-Seçmeli)

Arrangement and Management of Archival Materials

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Arşiv belgelerinin düzenlenmesi, erişim araçları ve stratejileri ele alınmakta ve bu çerçevede; arşiv belgelerinin özellikleri, arşivlerde düzenleme ilkeleri ve düzenleme çalışmalarının adımları tartışılmaktadır.

Bologna Bilgi Formu

11005110 Belge ve Bilgi Güvenliği (3 Kredi-Seçmeli)

Records and Information Security

Doç. Dr. Hakan Anameriç

Kamu ve/veya özel kuruluşlarda üretilen belgelerin güvenliğinin sağlanması ve bilgi sızmaların engellenmesi için alınabilecek önlemler, Belge ve bilgi güvenliğinde mevzuat, (sahte belge, belge tahrifatı vb.). Devlet sırrı, ticari sır, endüstri casusluğu ve bunlara yönelik alınacak önlemler, Elektronik bilgi/belge güvenliği sistemleri.

11005106 Yerel Yönetimlerde Arşivcilik Uygulamaları (3 Kredi-Seçmeli)

Archival Applications in Local Authorities

Prof. Dr. Fatih Rukancı

Türkiye’deki yerel yönetimlerin arşivleri, mevzuat ve uygulamalar açısından değerlendirilmektedir.

11005108 Araştırma Yöntemleri (3 Kredi-Seçmeli)

Research Methods

Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu

Araştırmaların gelişimi, araştırma süreçleri, belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, seçme, problem tanımı, hipotez tasarımı, örnekleme, ölçüm, veri toplama, verileri değerlendirme, araştırma önerisi yazma ve sunuş (savunma) tekniklerini uygulamalı olarak gerçekleştirme ve araştırma etiği.

Bologna Bilgi Formu 

11005104 Sosyal Epistemoloji (3 Kredi-Seçmeli)

Social Epistemology

Prof. Dr. Özlem Bayram

Bilgi”(knowledge)nin toplumun ortak entelektüel ürünü olarak kurumsal yapısı disiplinlerarası gelişim çerçevesinde ele alınarak günümüzün bilgi üretim ve paylaşım akımları incelenerek, sosyal ağlar, semantik web ve bilimsel bilginin sosyal yapıya dönüşümü bağlamındaki gelişme ve gelecek öngörüleri tespit edilmektedir.

Bologna Bilgi Formu 

11005102 Açık Erişim ve Kurumsal Açık Erişim Sistemleri (3 Kredi-Seçmeli)

Open Access and Institutional Open Access Systems

Prof. Dr. Özlem Bayram

Açık erişim ve kurumsal arşivlerle ilgili standartlar, uluslar arası ve ulusal işlerlik çerçevesinde kurumsal ve ulusal politikaların oluşturulmasına yönelik bilgi ve deneyim kazandırmak.

Bologna Bilgi Formu

Yazma Eser Kütüphaneciliği

Manuscripts Librarianship

Prof. Dr. Fatih Rukancı

Yazma eserlerin, sağlanması, korunması, erişimi ve hizmete sunulmasına yönelik standartların uluslar arası ölçekte belirlenmesi dersin konusunu oluşturmaktadır.

Kent Arşivleri

City (Civic) Archives

Doç. Dr. Hakan Anameriç

Kent arşivlerinin yerel kültürün aktarımında, korunmasında ve tanıtılmasındaki rolü, kent arşivlerinin kuruluş amaçları, özellikleri, malzeme türleri, bu malzemenin sağlanmasında izlenmesi gereken yol ve yöntemler, kent arşivlerinin kurulmasında ve malzeme sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hukuki zorunluluk ve sorumluluklar, yurtdışındaki kent arşivi örnekleri ve karşılaştırmalı çalışmalar dersin konusunu oluşturmaktadır.

Seminerler

11005066 Kullanıcı Araştırmaları (3 Kredi-Seçmeli)

User Surveys

Prof. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan

Bilgi erişim sistemlerinin varlık nedeni olan kullanıcının kim olduğu, hangi veri, enformasyon ve/veya bilgiye gereksinim duyduğu, gereksinim duyduğu bilgiye erişim sürecindeki bilgi arama davranışlarının nasıl olduğu ve kullanıcıda bilgi talebinin nasıl yaratılabileceği, bir başka deyişle bilinçli bilgi kullanıcı grubu yaratmak için hangi yöntem ve tekniklerin kullanılabileceği konularını içeren “kullanıcı araştırmaları”nı ders bağlamında mümkün olduğunda farklı kullanıcı grupları için gerçekleştirme hedefi, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Veri Modelleme (3 Kredi-Seçmeli)

Data Modelling

Prof. Dr. Tülay Fenerci

İş uygulamaları ve süreçleri için UML diagramlarını kullanarak veri modelleme konusu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Bilginin Toplumsallaşması ve Bilgi Merkezleri (3 Kredi-Seçmeli)

Socialization of Information and Information Centers

Doç. Dr. Hakan Anameriç

Üretilen bilginin topluma iletilmesinde kullanılan sosyal kurumlar olan bilgi merkezlerinin (arşiv, kütüphane, müze vb.) bu süreçteki rol ve etkilerinin tartışılması .

Yerel Yönetimler ve Arşivler (3 Kredi-Seçmeli)

Local Authorities and Archives

Prof. Dr. Fatih Rukancı

Yerel yönetimler ve kent arşivleri ilişkisi, yerel yönetimlerde arşivci istihdamı ve arşivlerin yönetim üzerindeki kazanımları konularındaki araştırmaları içermektedir.

Meslek Etiği (3 Kredi-Seçmeli)

Professional Ethics

Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu

Meslek disiplini, sorumluluklar, etik ilkeler vb.

Kent Bilgi Sistemleri (3 Kredi-Seçmeli)

City Information Systems

Prof. Dr. Özlem Bayram

Kent bilgi sistemlerinin teknolojik alt yapısı, veri derleme ve bilgi sistemleri, iş süreçlerinin ve buna bağlı performans kriterlerinin belirlenmesi ve e-devlet entegrasyonu.

Yazılı ve Basılı Belgelerin Sayısallaştırılması (3 Kredi-Seçmeli)

Dijitalisation of Written and Printed Materials

Prof. Dr. Sacit Arslantekin

Sayısallaştırma standart ve kriterleri bağlamında yazılı ve basılı belgelerin kurumsal sayısallaştırma çalışmaları.

Bilgi Güvenliği ve Bilgi Mevzuatı Semineri (3 Kredi-Seçmeli)

Information Security and Information Legislation

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Geleneksel ve elektronik ortamlarda bilgi güvenliği uygulamaları ile bilgi hizmetlerine ilişkin mevzuatın boyutları üzerine çalışma yapılmasını içermektedir.

Bilginin Toplumsallaşması ve Bilgi Merkezleri (3 Kredi-Seçmeli)

Socialization of Information and Information Centers

Doç. Dr. Hakan Anameriç

Bilginin topluma aktarımındaki süreçte bilgi merkezlerinin oynadığı rol ve etkiler.