Doç. Dr. Fatih RukancıÖğrenim Durumu
 
1995
Lisans
Ankara Üniversitesi
Kütüphanecilik Bölümü
 
1999
Y. Lisans
Ankara Üniversitesi
Kütüphanecilik Bölümü
 
2003
Doktora
Ankara Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 
2009
Doçent
Ankara Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 

Görevler
1996-2003
Ar.Gör.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
 
2003-2008
Dr., Ar.Gör.  
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
 
2008-2009
Yrd.Doç.Dr.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
 
2009-…..
Doç. Dr.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 
Türkiye’de Güzel Sanatlar Arşivi Çalışmaları” (Songül Akfındık). (Tamamlandı).
 

Projelerde Yaptığı Görevler
 
TÜBİTAK 1001 Proje kapsamındaki (107K195-SOBAG) "Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS)" adlı projede araştırmacı. 15 Ekim 2007-15 Ekim 2009.
 
TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Projesi, TÜBA, Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü Kütüphanecilik ve Enformasyon Bilimleri Alt Bölümü’nün Hazırlanması. 2004.
Türkiye Bilimler Akademisi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Sosyal Bilimler Kütüpahanecilik ve Enformasyon Bilimleri Alan Uzmanlığı.
(Türkiye Bilimler Akademisi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Sosyal Bilimler. (2011). Yay. Haz.: Afet Kutlu, Sevim Yücesan ve Hüseyin İçen.Ankara: TÜBA.)
 
e-Türkiye Projesi, DPT Koordinatörlüğünde, Arşiv ve Dijital Depolama Çalışma Grubunun Elektronik Kütüphaneler Alt Çalışma Grubu Üyesi. 2001.
 
A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar ve Nadir Eserlerin Kataloglanması ve Dijital Ortama Aktarılması Projesi, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yazma Eserlerin Katalog Kayıtlarının Hazırlanması. 1999.
 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
 
“Türk Kütüphaneciliği” dergisi Yazı Değerlendirme Kurulu üyeliği. (Aralık 2008-…).
 
“Bilgi Dünyası” dergisi Yazı Değerlendirme Kurulu üyeliği (Nisan 2008-…).
 
Türk Kütüphaneciler Derneği'nin yayın organı olan "Türk Kütüphaneciliği" dergisinde yardımcı editörlük görevi. (Aralık 2006-Ağustos 2007).
 
Türk Kütüphaneciler Derneği üyeliği (Mart 1996-…).
 
Arşiv Akademisi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (Şubat 2008-….).
 
Türk Arşivciler Derneği üyeliği (Ocak 2008-…).
 
Stratejik Bilgi Yönetimi Derneği üyeliği (Eylül 2010-…)
 

 
Dersler
Lisans
 
Osmanlı Paleografyasına Giriş
 
Osmanlı Paleografyası Gramer-I
 
Yazı Türleri-I
 
Hukuk Kaynakları ve Erişim
 
Osmanlı Paleografyası-Transkripsiyon
 
Yazma ve Nadir Eserler
 
Osmanlı Paleografyası Gramer-II
 
Yazışma Teknikleri
 
Yazı Türleri-II
 
Arşivlerde Düzenleme Sistemleri
 
 
Yüksek Lisans
 
Yazma Eserlerde Değerlendirme Ölçütleri (YL-Güz)
 
 
Doktora
 
Özel Arşivler (DR-Güz)
 

 
ESERLER

Kitaplar 

Karakaş, Sekine,Hakan Anameriç ve Fatih Rukancı. (2011). Pullarda İstanbul. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü.

Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2010). Posta Pullarında
Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008). Ankara: Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi.
 
Karakaş, Sekine, Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. (2009). Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
 
Rukancı, Fatih. (2005). Türkiye'de Hukuk Kaynaklarının Bibliyografik Denetimi. Ankara: Alter. [Doktora tezi temel alınarak hazırlanmıştır].
 
Rukancı, Fatih. ve Hakan Anameriç. TBMM Kütüphanesi'nin Kuruluş Süreci ve İlk Sınıflama Çalışmaları: Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Fihristi: Mukaddime. Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları. (2004).
 
Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri Bildiriler 24-26 Ekim 2002 Bolu. (2002). Ed.: Fatih Rukancı [ve diğerleri]. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Editörlük

Yosun, Hayrullah, Metin Elbeyoğlu ve Ömer Yıldırım. (2012). Soru ve Cevaplarla Belediyelerde Standart Dosya Planı Uygulaması. Edi: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türkiye Belediyeler Birliği.

Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz. (2008). Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu. (2006). Ed.: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 

Makaleler
 
Rukancı, Fatih and Hakan Anameriç. (2012). "The Art of Bookbinding in the Ottoman Empire (Fifteenth to Nineteenth Centuries)". Torunskie Studia Bibliologiczne, 2 (9-2012): 9-28.

Rukancı, Fatih. (2012). "Yazma Eserlerde Fiziksel Niteleme". Erdem, 63 (2012): 169-204.

Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2010). "Rasadhane-i Amire'ye 1869 Yılında Alınan Bazı Araç ve Kitaplar Hakkında Belgeler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49 (2): 223-244. [MLA-Modern Language Association of America International Bibliography].
 
Rukancı, Fatih ve Hasan Koç. (2010). "Arşivcilikte Genel Tasnif Sistemi ve Bileşenleri". Bilgi Dünyası, 11 (1): 1-22.
 
Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2009). "Türk Matbaacılığının Önemli İsimlerinden Ahmed İhsan (Tokgöz) ve Matbaası". Erdem, 54 (2009): 149-188.
(ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı'nda dizinlenmektedir.)
 
Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2009). "Libraries in the Middle East During the Ottoman Empire (1517-1918)". Libri, 59 (4): 145-154 [SSCI, ISI].
 
Rukancı, F. (2008). "Osmanlı Devleti'nde Arşivcilik Çalışmaları". Türk Kütüphaneciliği 22 (4): 414-434. (LISTA ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı).
 
Rukancı, F. ve H. Anameriç. (2008) “Libraries as Science, Education and Cultural Institutions in the Ottoman Empire (XIVth - XVIIth Centuries)”. Libri 56 (4 December): 252-263, (2006). [SSCI, ISI].
 
Anameriç, Hakan. Sekine Karakaş ve Fatih Rukancı. (2008). "How Does Money Inform: A Study on Turkish Banknotes National Library of Turkey Example". Library Collections Aqcuisitions and Technical Services, 32 (1-2): 86-91 [SSCI, ISI].
Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2008). "XI.-XVI Yüzyıllar Arasında Medrese ve Üniversitelerde Eğitim". Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi. 23 (2 Aralık): 35-56. (Index Islamicus, Türkologischer Anzeiger ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı).
 
Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2008). “Evrak-ı Atikanın Suret-i Tasfiyesine Dair Rapor”. TTK Belgeler XXVII (31): 91-111 (22 belge ile birlikte).
 
Rukancı, F. ve H. Anameriç. (2006). "Altmış Yılın Ardından Milli Kütüphane". Türk Kütüphaneciliği, 20 (4): 401-407.
 
Anameriç, H. ve F. Rukancı. (2006). “Kopernik’in Doğduğu Ev ve Kopernik Müzesi”. Bilim ve Ütopya. 13, 37-40
 
Rukancı, F. ve H. Anameriç.  (2006). "Nicolaus Copernicus Üniversitesi Kütüphanesi: Bina ve Derme Özellikleri İle İlgili Bir İnceleme". Türk Kütüphaneciliği, 20 (4): 393-400. 
 
Rukancı, F. "Atıf Efendi Kütüphanesi". Türk Kütüphaneciliği, 19 (4) 465-466.
 
Rukancı, F. (2005). "Raşit Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi". Türk Kütüphaneciliği, 19 (3): 363-365.
 
Rukancı, F. (2005). "Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi". Türk Kütüphaneciliği, 19 (2): 278-281.
 
Odabaş, H. ve F.Rukancı. (2004).  "Belge Yönetiminin Bir Unsuru Olarak Yazışma Yönetimi". Türk Kütüphaneciliği, 18 (4): 385-406. [Library and Information Science Abstract-LISA]
 
Rukancı, F. ve H. Anameriç. (2004). "Ortaçağda İlk Üniversiteler: Studium Generale". Felsefe Dünyası, 39  (2004/1): 170-186 (2004). [The Philosopher’s Index].
 
Rukancı, F. (2004). "Fenn-i Tab'ın 'Osmanlılar Arasında Şuyu'u [Osmanlılar Arasında Kitap Basma Tekniğinin Yaygınlaşması]”. Türk Kütüphaneciliği, 18 (3), 329-332.
 
Rukancı, F. ve H. Anameriç. (2003). "Elektronik Kitap Teknolojisi ve Kullanımı" Türk Kütüphaneciliği, 17 (2): 147-166 . [Library and Information Science Abstract-LISA]
 
Rukancı, F.  (2000). "Avrupa'da Arşivcilik Çalışmaları." Türk Kütüphaneciliği, 14 (4): 412-420. [Library and Information Science Abstract-LISA]
 

 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 
Rukancı, Fatih. (2011). "20. Yüzyılın İlk Çeyreğinde İstanbul Kütüphaneleri". 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul Bildiriler II: Yaşamın İstanbulcası ve İstanbul'da Bilim ve Kültür Kurumları = 7th International Turkish Culture Congress: In Turkish and World Culture Proceedings II. içinde (753-766). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.

Rukancı, Fatih. (2009). "Ulusal Kültürümüzün Yaşam Kaynağı Olarak Arşivlerimiz". 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri 21-26 Kasım 2005 Cilt II: 6th International Congress on Turkish Culture The Effects and Contributions of the Turkish Culture to World Cultures Volume II 21-26 November 2005 içinde (895-902). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.
 
Rukancı, Fatih. (2009). "Arşiv Belgelerimizin Uluslararası Önemi". Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildiriler: Müzeler, Arşivler, Kütüphaneler, Yayınevleri, Telif Hakları: International Congress of North African and Asian Studies Papers: Museums, Archives, Libraries, Publishers, Copyright Issues - ICANAS38 10-15 Eylül 2007, Ankara içinde (205-218). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.
 
Rukancı, Fatih and Sekine Karakaş. (2008). "The Miniature Art in the Manuscripts of the Ottoman Period (XVth - XIXth Century) ". 30th MELCOM (Middle East Libraries Committee) International Conference. http://www.sant.ox.ac.uk/ext/melcomintl/melconfoxford-papers08.shtml'dan 04.11.2008 tarihinden itibaren erişilmektedir.
 
Anameriç, H. ve F. Rukancı. (2008). "Bulgaristan'a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi: Records Sold to Bulgaria and Importance of Private Archives in the History of the Country". Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri 5-7 Haziran 2008, Edirne: Information/Documentation Management and Cooperation Among the Libraries in the Balkan Countries Symposium Papers 5-7 June 2008, Edirne içinde (108-117). Yay. Hazl: Ender Bilar ve Yaşagül Ekinci. Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü.
 
Rukancı, F. ve H. Anameriç. (2004). "Bilgi Toplumu ve Toplumun Bilgilenmesinde Kütüphanelerin Rolü" Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu Bildiriler: Saga of Libarianship International Symposium Proceedings içinde (330-338). Hzl: Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci. Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 
Rukancı, F. "Ülkemizde Arşiv Eğitimi ve Geleceği.", Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara: Adventures of Information: It’s Past, Present & Future50th Anniversary of the Establishment of Turkish Librarians’ Association Proceedings of the International Symposium,17-21 November 1999, Ankara içinde (136-143). Ed: Özlem Bayram [at all] Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, (1999).

Kitap İçinde Bölümler /Yayınlanmış Ulusal Bildiriler
Rukancı, Fatih. (2011). "Özel Arşiv Kavramı ve Yurt Dışındaki Uygulamalardan Örnekler". 45. Kütüphane Haftası Türkiye'de Arşivler ve Arşivcilik Uygulamaları 2-3 Nisan 2009, Ankara Bildiriler içinde (53-70). Ankara: VEKAM.
 
Rukancı, Fatih. (2011). "Elektronik Kitaplar Neleri Değiştirebilir?". 44. Kütüphane Haftası Geçmişten Günümüze Kitabın Serüveni 4 Nisan 2008, Ankara Bildiriler içinde (63-74). Ankara: VEKAM.
 
Rukancı, Fatih. (2011). "What Can Electronic Books Change?". In 44th Library Week Book's Quest: From Past to Future April 4th, 2008, Ankara Proceedings (63-72). Ankara: VEKAM.
Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2010). "Arşivciliğe Kavramsal Yaklaşım". 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi: Sosyolojik ve Hukuki Boyutlarıyla Sekreterlik Mesleği Bildiri Kitabı 14-16 Ekim 2009, Ankara içinde (163-170). Yay. Hazl.: Hülya Gürsoy ve Meral Güneş. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 
Rukancı, Fatih. "Hukuk Kaynaklarımıza İlişkin Bilgi Erişim Sorunu". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan içinde (120-129). Yayl. Hzl: Doğan Atılgan. Ankara: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. (2004).
 
Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2009). "Cumhuriyet Döneminden Günümüze Bilgi Merkezlerinin Türkiye’de Bilginin Toplumsallaşmasındaki Etkileri". Tülin Aren'e Armağan içinde (29-53). Edi: İshak Keskin, Muhammet Hanifi Kutluoğlu ve Sevil Pamuk. İstanbul: Pamuk Yayıncılık.
 

Çeviri / Transkripsiyon
Rukancı, Fatih. (2008). “Avrupa Kütübhaneleri”. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (14-19). Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
Rukancı, Fatih. (2008). “İstanbuldaki Kütübhanelerin Durumuna Dair”. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (24-32). Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (2007).
 
Rukancı, Fatih. (2008). “Konya Müzesindeki Kütübhane”. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (44-57). Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
Rukancı, Fatih. (2008). “Kütübhane-i Umumi Hakkında”. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (129-136). Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
Rukancı, Fatih. (2008). “Mekteb Kütübhanelerine Alınabilecek Mecmualara Dair”. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (160-163). Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
Rukancı, Fatih. (2008). “Millet Kütübhanesi”. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (164-175). Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
Anameriç, H. ve F. Rukancı, (2008). “Okumak Zevki ve Kitablar”. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (180-192). Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
Rukancı, Fatih. (2006). “Bab-Anı Beyan İderkim Osman Gazi Allah Rahmetine Vardı, Andan Sonra Orhan Gazi Neyledi Anı Bildirir”. Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (88-91). Ed.: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.
 
Rukancı, Fatih. (2006). “Uğursuz Saat”. Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (92-95). Ed.: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. 
 
Rukancı, Fatih. (2006). “Piyale Paşa”. Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (96-97). Ed.: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. 
 
Rukancı, Fatih. (2006). “Ali Kuşcu”. Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (98-101). Ed.: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.
 
Rukancı, Fatih. (2006). “Devlet-i Aliyye ve İngiltere İttifakı”. Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (102-105). Ed.: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.
 
Rukancı, Fatih. (2006). “Kanun-ı Esasi – Rüşdü ve Mithat Paşalar”. Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (106-114). Ed.: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.
 
Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). "İfade-i Meram". Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L'Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (9-10). Tıpkı Basım. Ed: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.
 
Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). "Lehistan ve Türkiye ". Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L'Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (18-19, 21). Tıpkı Basım. Edi: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.
 
Rukancı, F. ve H. Anameriç. (2006). "Lehistan'a Bir Nazar ". Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L'Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (35, 37-39). Tıpkı Basım. Edi: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.
 
Rukancı, F., ve H. Anameriç. (2006). "İstanbul'da Leh Sergisi ve Ehemmiyeti ". Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L'Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (61-62, 64-65). Tıpkı Basım. Edi: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.
 
Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). "Hal-i Hazırda Lehistan Sanayi". Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L'Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (116, 119). Tıpkı Basım. Edi: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.  

 


Yurtiçi-Yurtdışı Seminer / Eğitim / Panel / Konferans Faaliyetleri

1. 25-31 Mart 2013 tarihleri arasında düzenlenen 49. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında 28 Mart 2013'te Çorum Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yenileşim ve Kütüphaneler" başlıklı panele "Kamu Arşivleri ve Özel Arşivler" konulu sunum ile katkıda bulunulmuştur.


2. 26-31 Mart 2012
tarihleri arasında düzenlenen 48. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 28 Mart 2012'de Nevşehir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Osmanlıdan Günümüze Kütüphane Kültürü" konulu panele davetli konuşmacı olarak "Osmanlılarda Kütüphane Görevlileri ve Hizmetleri" başlıklı sunumla katkıda bulunulmuştur.  

3. 22-26 Aralık 2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi" başlıklı eğitim programına "Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri" ve "3473 Sayılı Kanun" başlıklı derslerle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.

4. 6-9 Haziran 2011 tarihleri arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı BİS 15.06 Nolu Standart Kodu çerçevesinde düzenlenen "Bilgi, Belge ve Arşiv Yönetimi" konulu eğitim programına "Belge yönetimi ve Terimleri: kavramlar, Olgular ve Algılar - 3473 Sayılı Kanun" ve "Arşiv Düzenleme Yöntemleri" başlıklı derslerle katkıda bulunulmuştur.

5. 17-21 Mayıs 2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi" başlıklı eğitim programına "Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri" ve "3473 Sayılı Kanun" başlıklı derslerle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.

6. 14-20 Şubat 2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi" başlıklı eğitim programına "Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri" ve "3473 Sayılı Kanun" başlıklı derslerle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.

7. 13-17 Aralık 2010 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi" başlıklı eğitim programına "Belge Yönetimi ve Arşivcilik Mevzuatı ve Terminolojisi" başlıklı dersle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.
 
8. 14-17 Eylül 2010 tarihleri arasında T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Standart Dosya Planı, Arşiv Düzenlemesi ve Dosyalama İşlemleri" başlıklı eğitim programına "3473 Sayılı Kanun Uygulamları" ve "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" derslerle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.
 
9. 29 Mart - 4 Nisan tarihlerinde 46. Kütüphane Haftası Etkinlikleri'nde izmir Üniversitesi'nde 30 Mart 2010 tarihinde "Kütüphanelerde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar" adlı panelde "Yazma ve Nadir Eserlerin Niteleme Ölçütleri" başlıklı bildiri sunulmuştur.
 
10. 1 Mart 2010'da Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenen "Aylık Konferanslar Dizisi"nde "Bilgi Kaynağı Olarak Pullar: Posta Pullarında Başkent Ankara" başlıklı sunum yapılmıştır.

11. 5-10 Ekim 2009 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Ankara'da düzenlenen 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi'nde "XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde İstanbul Kütüphaneleri" adlı bildiri sunulmuştur.
 
12. 28 Ocak - 8 Şubat 2008 tarihleri arasında Genel Kurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kütüphanecilik Hizmetiçi Eğitim Kursu" adlı programa "Bilgi Toplumu ve Kütüphaneler", "Okuyucu Hizmetleri" ve "Yazma ve Nadir Eserler" adlı derslerle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.
  
13. 30 Nisan - 11 Mayıs 2007 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen "Kütüphanecilik Kursu" adlı programda "Danışma Hizmeti", "Bilgi Erişim Sistemleri", "Kullanıcı Eğitimi ve Ödünç Verme İşlemi" ve "Yazma ve Nadir Eserler" başlıklı dersler anlatılmıştır.
 
14. 26 Mart - 1 Nisan 2007 tarihleri arasında düzenlenen 43. Kütüphane Haftası Etkinlikleri'nde 28 Mart 2007 tarihinde "AB Yüksek Öğretim Programı Erasmus ve Kütüphanecilik Eğitimi" başlıklı panelde "ERASMUS Öğretim Elemanı Değişim Programı ve Torun Nicolaus Copernicus Üniversitesi Deneyimi" başlıklı bildiri sunulmuştur.
 
15. 08-22 Mayıs 2006 tarihleri arasında Socrates/Erasmus Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı kapsamında Torun Nicolaus Copernicus, Institute of Information Science and Bibliology'de ziyaretçi öğretim üyesi olarak "Libraries in the Ottoman Empire (XIVth and XVIIIth Centuries" ve "Basic  Scientific and Educational Institutions in the Ottoman Empire: Madrasas" konulu dersler / seminerler verilmiştir.

16. 24 Mart 1999'da Erzurum'da düzenlenen “Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nün Kütüphanecilik Paneli"nde "Ülkemizde Uygulanabilecek Arşiv Eğitim Programı” adlı bildiri sunulmuştur.  
 
Tezler
 
“Türkiye’de Arşivcilik Eğitimi” (Yüksek Lisans, 1998)
 
"Türkiye’de Hukuk Kaynaklarının Bibliyografik Denetimi” (Doktora, 2003)

Diğer yayınlar
 
"Türk Kütüphaneciliği: Yazarlar ve Okurlar İçin Rebher". (2007). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Ebru Kaya, Erol Yılmaz, Hakan Anameriç ve Esin Sultan Oğuz ile birlikte)
   

TV Programı

1. KANAL B televizyonu için Mesude Aksungur'un hazırlayıp Ayşen Gaye Tokman'ın sunduğu Biz Bize adlı programda "Posta Pullarında Başkent Ankara Sergisi ve Kitabı" konusu ile katkıda bulunulmuştur (9 Aralık 2009)

2. TRT AVAZ kanalında 10.01.2012 tarihinde canlı olarak yayınlanan Yenigün adlı programa "Osmanlılardan Cumhuriyet Dönemine Kütüphaneciliğimiz ve Bilgi Teknolojilerinin Kütüphaneciliğe Yansımaları" konusuyla katkıda bulunulmuştur.

 


Sergiler
 
1. 21 Ekim - 15 Kasım 2009 tarihleri arasında VEKAM (Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi)'da "Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008)" konulu sergi.
 
2. 18 Kasım - 13 Aralık 2009 tarihleri arasında TAD (Türk-Amerikan Derneği)'da "Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008)" konulu sergi.
 
3. 28 Aralık 2009 - 13 Ocak 2010 tarihleri arasında Atılım Üniversitesi'nde "Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008)" konulu sergi.
 
4. 1 Mart 2010'da Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde  "Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008)" konulu sergi.
 

Atıflar
 1. Kurulgan, Mesut. (2005). “Bilgi Teknolojilerinin BBM’lere Getirdiği Yenilikler”. Bilgi Dünyası 6 (2): 171-192.
 2. Koç, Serkan ve Özgür Koşaner. (2005). "Bilgi Okuryazarlığı ve Aktif: Bir Uygulama Örneği". II. Aktif Eğitim Kurultayı Bildirileri 3-4 Haziran 2005 İzmir içinde (74-89). Haz: E. Alıcı. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 3. Kurulgan, Mesut. (2006). "Bilgi Toplumunun Kütüphaneler Üzerine Etkisi". Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlaması ÜNAK'05 Bildiriler İstanbul 22-24 Eylül 2005 içinde (162-180). Edi: Aytaç Yıldızeli ve Hatice Kübra Bahşişoğlu. İstanbul: Kadir Has Ünivesitesi.
 4. Çakırer, Mehmet Akif. (2006). "Bilgi Toplumunda Kütüphaneler ve ABD'deki Urbana Free Library Örneği". Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlaması ÜNAK'05 Bildiriler İstanbul 22-24 Eylül 2005 içinde (280-286). Edi: Aytaç Yıldızeli ve Hatice Kübra Bahşişoğlu. İstanbul: Kadir Has Ünivesitesi. 
 5. Antalyalı, Ömer Lütfi. (2007). "Tarihsel Süreç İçerisinde Üniversite Misyonlarının Oluşumu". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007/2 (6): 25-40.  
 6. Atılgan, Doğan. (2008). "Türkiye'de Üniversite Kütüphanelerinin Tarihi". Türk Kütüphaneciliği 22 (4): 451-458.
 7. Coşkun, Eyyup ve Seda Taş. (2008). "Ders Kitaplarına Metin Seçimi Açısından Türkçe Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (10): 59-74.   
 8. Lerner, Fred. (2009). Story of Libraries: From the Invention of Writing to the Computer Age. 2nd Edition. Continuum.
 9. Topdemir, Hüseyin Gazi. (2009). İbn-i Sina. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 10. Çukurçayır, M. Akif ve Esra Çelebi. (2009). "Bilgi Toplumu ve E-Devletleşme Sürecinde Türkiye". Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (9): 59-82.
 11. Erol, Aysun. (2009). Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Yayıncılık. Süleyman Demirel Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 12. Bayter, Mustafa. (2009). “E-Kitapların Kataloglanması”. Türk Kütüphaneciliği, 23 (2): 321-336.
 13. Anameriç, Hakan. (2009). "Government Publications and Grey Literature in Turkey". Journal of Academic Librarianship, 35 (5): 486-492.
 14. Öngöz, Sakine ve Adnan Baki. (2010). "E-Book Usage of Graduate Students Studying Educational Sciences in Turkey". Turkish Online Journal of Distance Education - TUJDE, 11 (1): 198-212.
 15. Önal, H. İnci. (2010). "Impact of Ottoman Libraries on Education Systems in Egypt and Turkey: Ideals and Realities". In Proceedings of the International Conference on Egypt During the Ottoman Era 26-30 November 2007, Cairo (241-253). İstanbul: IRCICA.
 16. Çiftçi, Münire. (2010). "Girişimci Üniversite ve Üçüncü Kuşak Üniversiteler". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2010): 341-347.
 17. Keskin, İshak. (2011). "Arşivcilikte Meslek Etiğinin Gelişimi". Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı içinde (217-230). Yay. Hazl: Gülden Sarıyıldız [ve diğerleri]. İstanbul: Etkin Kitaplar
 18. Yıldız-Kakırman, Asiye. (2011). "Kullanıcı İhtiyaç ve Beklentilerinin Kütüphanelerin Değişim Yönetimi Sürecine Etkileri". Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı içinde (139-155). Yay. Hazl: Gülden Sarıyıldız [ve diğerleri]. İstanbul: Etkin Kitaplar.
 19. Kaygısız, Esra G. (2011). "Bilgi Merkezlerinde Kurumsal Vatandaşlık". Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı içinde (187-198). Yay. Hazl: Gülden Sarıyıldız [ve diğerleri]. İstanbul: Etkin Kitaplar.
 20. Şentürk, Burçak. (2011). "Arşiv Kurumlarında 'Hizmet Kalitesi' Kavramı". Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı içinde (297-305). Yay. Hazl: Gülden Sarıyıldız [ve diğerleri]. İstanbul: Etkin Kitaplar.
 21. Çiçek, Niyazi. (2011). "Kamu Yönetiminde Gereksiz Belge Üretimine Sebep Olan Faktörler". Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı içinde (339-354). Yay. Hazl: Gülden Sarıyıldız [ve diğerleri]. İstanbul: Etkin Kitaplar.
 22. Aydın, İsmail. (2012). "Bilişim Sektörü e Türkiye'nin Sektördeki Potansiyeli". International Journal of New Trends in Arts, Sports and Science Education 1 (1): 180-200.
 23. Önder, Işık. (2013). Yeni Yüzyılın Kitabı Elektronik Kitap. Ankara: Orient Yayınları.10 Nisan 2013 , Çarşamba